Heakord

Saue valla heakorra eeskirja eesmärk on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.
 
Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Saue valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.
 
 
Heakorratalgute läbiviimiseks on MTÜ-l, SA-l või eraisikul võimalik Saue Vallavalitsusest taotleda ühekordset toetust.
Taotluse talgute läbiviimiseks saab esitada elektroonselt läbi kohalike omavalitsuste taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteemi Spoku.
  • Ühekordne toetus on ainus toetus, mida saab taotleda läbi kogu aasta.
  • Maksimaalne toetuse summa on 1600 eurot.
  • Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus kuu aja jooksul taotluse laekumisest.
  • Taotlejaks saab olla MTÜ, SA või eraisik.

Lisainfo

Marju Norvik
Amet: heakorra spetsialist
Telefon: 515 6878
E-post: marju.norvik@sauevald.ee
   
 
Amet: avaliku ruumi spetsialist
Telefon:  
E-post: