Hooldajatoetus

 

 

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise eesmärk on tagada vaimse ja / või kehalise puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve.
 
Hooldajatoetust makstakse:
 1. vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale;
 2. vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale;
 3. 3-16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale;
 4. 3-16-aastase raske puudega lapse hooldajale;
 5. 3-16-aastase sügava puudega lapse hooldajale;
 6. vähemalt 12-aastase hooldusvajadusega isiku hooldajale ajal, mis on vajalik puude vormistamiseks.
 
Hooldajatoetuse määrad:
 1. vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
 2. vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 100 eurot kuus;
 3. 3-16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus;
 4. 3-16-aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
 5. 3-16-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus;
 6. vähemalt 12-aastase hooldusvajadusega isiku hooldajale ajal, mis on vajalik puude vormistamiseks 30 eurot kuus.
 
3-16 aastase lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust juhul, kui lapse tööealine esindusisik, vanavanem või perekonnas hooldaja ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.
 
Vähemalt 12-aastase hooldusvajadusega isiku hooldajale võib maksta hooldajatoetust kuni 2 kuud ilma puude olemasoluta juhul, kui hooldusvajadus on tõestatud hooldatava terviseandmete väljavõttega (väljavõte digiloost, arsti tõend vm kirjalik dokument). Hooldaja üheks ülesandeks on abistada hooldatavat puude tuvastamiseks ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saamiseks vajaliku taotluse esitamisel.
 
Isik saab olla ainult ühe hooldust vajava isiku hooldajaks. Erandina saab isik olla kahe või enama hooldust vajava isiku hooldaja, kui hooldust vajavad isikud on tema pereliikmed või hooldust vajavad isikud elavad vahetus läheduses.
 
Hooldajaks ei määrata isikut ja hooldaja ei saa olla isik, kes on sügava puudega. Saue Vallavalitsusel on õigus keelduda isiku hooldajaks määramisest juhul, kui hooldajaks määramist taotleva isiku puhul selgub asjaolusid, mis takistavad vajaduspõhist hooldamist.
 
Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Saue vald juhul, kui tal ei ole ravikindlustus tagatud muul moel.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Täisealise isiku hooldaja ja hooldajatoetuse määramisel
Sirli Sõstar-Peerna
eakate ja puuetega täisealiste spetsialist
Telefon: 5346 2560
 
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramisel
Liis Tooming
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869