Hoolekandeasutuse teenuse toetus

 

Hoolekandeasutuse teenuse toetust on võimalik taotleda:

  • väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohatasu kulude katmiseks;
  • erihoolekande teenuse kohatasu katteks juhul, kui isik on ööpäevaringse riikliku erihoolekande teenuse järjekorras, kuid vajab kohest paigutamist teenusele või on igapäevaelu toetamise teenusel teenuse pakkuja ruumides;
  • põhjendatud juhtudel erandina ka teiste hoolekandeasutuste teenuste kulude katteks, sh loetakse hoolekandeasutuseks ka statsionaarne õendusabi ja hooldusravi haiglad.

 

Toetuse määramise eelduseks on:

  • taotluse esitamine – vajalik menetluse algatamiseks, haldusakti sisendandmeteks ja aluseks riiklikest registritest päringute tegemisel;
  • hooldusvajaduse hindamine sotsiaaltöötaja poolt – vajalik hooldusvajaduse ja selle kaudu ka teenuse põhjendatuse hindamiseks, teenuse taseme määramiseks juhul, kui hooldekodu rakendab erinevatele hooldustasemetele erinevaid hindu.

 

Toetus määratakse ainult juhul, kui hooldusvajaduse hindamine näitab taotletava teenuse vajadust.

 

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Üldhooldekodude nimekirja koos kontaktandmetega leiab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

 

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on võimalik toetust taotleda

  • Hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude katmiseks Saue Vallavalitsuse kinnitatud piirmäära piires. Hetkel kehtiv piirmäär on 650 eurot kuus.
  • Alla eelmise aasta teise kvartali keskmise pensioni sissetulekute korral teenuse saaja tasutavate kulude ja teenuse saaja sissetuleku vahena, kuid mitte rohkem kui eelmise aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suuruse ja teenuse saaja sissetuleku vahe. 2023. aastal kohaldatakse ajutiselt keskmise vanaduspensioni 1,06-kordset suurust, mis on 635,89 eurot kuus.

 

Antud toetust ületav osa kohatasust tuleb tasuda isikul endal või tema ülalpidamiskohustusega isikutel.

 

Täpsemat infot leiab sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt.

 

Kui isiku varaline seisund ei võimalda tal hoolekandeasutuse teenuse eest täies ulatuses iseseisvalt tasuda ja tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, või juhul, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma vanusest, töötusest või tervislikust seisundist tuleneva maksejõuetuse või teistest objektiivsetest varalist seisu ja toimetulekut halvendavatest teguritest tulenevate toimetulekuraskuste tõttu ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust, siis on võimalik taotleda vallalt täiendavat toetust.

 

Erihoolekandeteenustest

Igapäevaelu toetamise teenuse puhul katab vald teenuse osutamise ruumide kulud, kuid mitte rohkem kui 300 eurot kuus (alus SHS § 89).

Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringsete erihoolekandeteenuste kulude katmisel lähtutakse igakordselt konkreetsetest asjaoludest, sh teenust vajava isiku ja tema ülalpidamiskohustusega isikute võimalustest teenuse eest tasuda.

 

Statsionaarse õendusabi (hooldusravi) inimese omaosaluse katmist toetatakse ainult erandjuhul, lähtudes konkreetsetest asjaoludest (näiteks sissetulekute ja ülalpidamiskohustusega isikute puudumine vms).

 

Taotlus tuleb esitada esimesel võimalusel, üldjuhul enne teenusele minekut, kuna hooldusvajaduse hindamiseks on vaja Saue valla sotsiaaltöötajal teenuse vajajaga kohtuda.

 

Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.

 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla