Jäätmeõiendi vorm

Ehitamisel (sealhulgas ehitusmaterjali hoidmisel), remontimisel, lammutamisel või ehitusmaterjali purustamisel tekkivad ehitus- ja lammutusjäätmed, mida tuleb käidelda vastavalt Saue valla jäätmehoolduseeskirjale.
 
Ehitus- ja lammutusjäätmete hulka kuuluvad pinnas, puidu, metalli, plastikute, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide ning -toodete jäätmed, sealhulgas need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid.
 
Ehitusjäätmete paigutamine segaolmejäätmete mahutisse või viimine avalike liigiti kogutud pakendijäätmete kogumispunktide platsidele on keelatud. Need tuleb tekkekohas liigiti koguda, taaskasutada või anda üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. 
 
Ehitise kasutusloa taotlusele tuleb lisada seletuskiri tekkinud jäätmete edasise käitlemise viisi, koha ja koguste kohta ning jäätmete üleandmist jäätmekäitlejale tõendavad dokumendid.
 
Kui ehitus- ja lammutusjäätmeid on tekkinud enam kui 10 m3, tuleb kasutusloa taotlusele lisada ka vallavalitsuse kinnitatud õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
Birgit Panksepp  
keskkonnaspetsialist (Laagri)  
E-post: birgit.panksepp@sauevald.ee  
Telefon: 5344 6686