Kaevetöö loa väljastamise taotlus

Saue valla avalikult kasutataval teel, tänaval ja munitsipaalmaal reguleerib kaevetööde kavandamist, korraldamist ja tegemist Saue valla kaevetööde eeskiri. See ei puuduta erakinnistuid, mis pole antud avalikku kasutusse.
 
Kaevetöö on töö, mille käigus kaevatakse maapinnas sügavamalt kui 20 cm või teostatakse töid, millega muudetakse maapinna kõrgust.
 
Õiguse kaevetöid teostada annab kaevetööde luba, mille väljastab Saue Vallavalitsus kaevaja taotluse alusel.
 
Taotlusele peab olema lisatud
  • tehnorajatise projekt, mis on koostatud ehitusprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud
  • teeprojekt, mis on koostatud teeprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud; seadusest tulenevalt võib teeprojekti asemel esitada tööde kirjelduse, mis on koostatud teetööde kvaliteedi nõudeid järgides
  • ehitusloakohustusliku ehitamise korral ehitusluba
  • taotlus liikluse ümberkorraldamise kohta koos liikluskorralduse skeemiga
  • tööde läbiviimise ajakava, milles tuleb muuhulgas näidata kaeveloa lõpetamiseks esitatava täitedokumentatsiooni kuupäev
  • muud dokumendid, mis on ette nähtud seadustega ja muude Saue valla õigusaktidega
 
Esitatav taotlus ning dokumendid ja kooskõlastused peavad olema kõik ühes digikonteineris ja koostajate poolt allkirjastatud.

 

LISAINFO
 
KONTAKT
 
Arvo Brandmeister
ehitusspetsialist
Telefon: 509 0662
 
Andres Joala
ehitusspetsialist
Telefon: 501 0802