KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2021

Saue Vallavalitsus kehtestas 19.05.2021 aasta korraldusega nr 508 Vanamõisa külas Liivakumäe (katastritunnus 72701:002:0275) ja Kärneri 2 (katastritunnus 72701:002:0258) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamu-, sotsiaal- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja kahe korteriga elamute püstitamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeringuala asub Vanamõisa küla keskusalal, asukohaga Viirpuu tee, Välja tee, Vabaõhukeskuse tee ning Suurevälja tee ääres paiknevate elamute vahelisel maa-alal. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 5,2 ha.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 23.02.2021 aasta korraldusega nr 196 Tuula küla Lainela (katastritunnus 72601:001:0026, suurusega 10,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maasihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks ning ehitusõiguse määramine ühe ärihoone püstitamiseks. Ärihoone kavandatakse tulevikus rajatava hipodroomi kompleksi tarbeks. Detailplaneeringust huvitatud isik on Hipodroom OÜ, kes kavandab Lainela ja lähiala naaberkinnistutele hobuvõistluskeskust. 

korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+koostöötabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
kontaktvööndiskeem
lahendust illustreeriv joonis