KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2021

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 23.02.2021 aasta korraldusega nr 196 Tuula küla Lainela (katastritunnus 72601:001:0026, suurusega 10,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maasihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks ning ehitusõiguse määramine ühe ärihoone püstitamiseks. Ärihoone kavandatakse tulevikus rajatava hipodroomi kompleksi tarbeks. Detailplaneeringust huvitatud isik on Hipodroom OÜ, kes kavandab Lainela ja lähiala naaberkinnistutele hobuvõistluskeskust. 

korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+koostöötabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
kontaktvööndiskeem
lahendust illustreeriv joonis