Kehtestatud detailplaneeringud 2022

Saue Vallavalitsus kehtestas 09.03.2022. aasta korraldusega nr 256 Alliku külas Kesalille tn 6 (katastritunnus 72701:001:1569) ja Kesalille tn 8 (katastritunnus 72701:001:1570) ning Tootsi tee 25 (katastritunnus 72701:001:1572) ja Tootsi tee 27 (katastritunnus 72701:001:1573) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kesalille tn 6 ja 8 ning Tootsi tee 25 ja 27 elamumaa kinnistute ümberkruntimine, et püstitada kinnistutele kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kahe korteriga elamud, mille ehitisealune pind on kuni 550 m².
Detailplaneeringuga muudetakse Kesalille tn 6 ja 8 ning Tootsi tee 25 ja 27 kinnistute omavahelisi piire. Moodustatavate kruntide suurus jääb vahemikku 2035 – 2250 m2. Juurdepääsud planeeritakse Kesalille tänavalt ja Tootsi teelt.
Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tuletõrje veevarustus, sademeveesüsteemide lahendus, heakorrastus ja haljastus.
Planeeritav maa-ala asub Saue vallas Alliku külas Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel. Planeeritud ala piirneb elamumaa kinnistutega. Olemasolev hoonestus alal puudub. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,85 ha.
Saue Vallavalitsus ei korraldanud uut detailplaneeringu avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasutusalas ning selle maakasutuse juhtotstarbeks on kehtestatud üldplaneeringu alusel määratud pere- ja ridaelamumaa. 
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 2.02.2022. aasta korraldusega nr 110 Alliku külas Tootsi tee 1 (katastritunnus 72701:002:1435, suurusega 3028 m², sihtotstarve ärimaa 100%) ja Mihkli-Põlde (72701:002:0838, suurusega 7720 m², maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Tootsi tee 1 kinnistu, mille maasihtotstarve on ärimaa, asub Alliku külas (Kotka elamurajooni) piirkonnas ning kinnistu piirneb Kotka teega. Kinnistu kavandatakse kruntida elamu- ja sotsiaalmaa (üldmaa) kruntideks ning elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe (4 boksiga) ridaelamu püstitamiseks. Mihkli-Põlde kinnistu jagatakse 5 krundiks, millest 3 elamukrunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, üks transpordimaa kinnistu kavandatakse juurdepääsutee rajamiseks (koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega) ning üks kinnistu kavandatakse sotsimaalmaa sihtotstarbega kruntiks, mis moodustatakse Kotka tee äärde haljasalaks. Kokku moodustatakse detailplaneeringualal 7 krunti, millest neli elamumaa krunti elamute püstitamiseks, kaks sotsiaalmaa krunti, mis jäävad ehitusõiguseta ning avalikku kasutusse ning üks transpordimaa krunt. Ühtlasi on määratud detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,0 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas - Kotka tee elamupiirkonnas, mis on peamiselt hoonestatud üksik-, kaksik- ja ridaelamutega. Üldplaneeringuga on Kotka tee piirkonna maakasutuse juhtotstarbeks määratud enamjaolt pere- ja ridaelamumaa (k.a Tootsi tee 1 ja Mihkli-Põlde kinnistud) ning ning detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega.
korraldus
asendiskeem
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
seletuskiri+koostöö tabel