Kehtestatud detailplaneeringud 2023

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 17.05.2023 aasta korraldusega nr 486 Hüüru külas Õie tn 1, Nurme tn 2//Õie tn 4 ja Nurme tn 4 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimiseks, maasihtotstarbe osaliseks muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja ühe ridaelamu (6 boksiga) püstitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Hüüru küla keskusalal. Ida poolt piirneb 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L2 (Veski teega). Lähinaabruses on valdavalt tegemist hoonestatud elamumaadega. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,6 ha. Kinnistud jäävad Hüüru küla Suurevälja 3 kinnistute detailplaneeringu koosseisu (kehtestatud Saue Vallavolikogu 28.09.2006. aasta otsusega nr 085), mille alusel moodustati kokku 29 kinnistut (3 ärimaa krunti, 16 üksikelamu krunti, 2 ridaelamu krunti, 2 ärimaa krunti, 4 transpordimaa ja 1 üldkasutatava maa krunt ning üks tootmismaa sihtotstarbega krunt moodustati ühise puurkaevu tarbeks). Detailplaneeringu alusel kavandatakse Õie tn 1 ärimaa kinnistu sihtotstarve muuta elamumaaks ning ehitusõigust ühe üksikelamu püstitamiseks. Kehtiva detailplaneeringu muutmise tingib maaomaniku ettepanek uuendada kehtiva detailplaneeringu lahendust ja täpsustada moodustatud krundi kasutusotstarvet ning ehitusõigust. Kehtiva detailplaneeringu alusel määrati Õie tn 1 kinnistule ehitusõigus tenniseväljakute ja seda teenindava hoone püstitamiseks. Maaomaniku soov muuta maasihtotstarve elamumaaks tuleneb põhjendusest, et osa kinnistust oli vaja kavandada Veski tee äärde rajatava kergliiklustee tarbeks, mille tulemusel vähenes kinnistu suurus ning kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud tenniseväljakud ja seda teenindavad hooned ei mahuta enam krundile. Nurme tn 2//Õie tn 4 ja Nurme tn 4 elamumaa sihtotstarbega kinnistud liidetakse üheks kinnistuks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu asemel ühe ridaelamu (kuni 6 boksiga) püstitamiseks. Saue Vallavalitsus on väljastanud Õie tn 4//Nurme tn 2 ja Nurme tn 4 naaberkinnistule (Õie tn 2) kinnistule projekteerimistingimused ühe 6 boksiga ridaelamu püstitamiseks (Vallavalitsuse 15.11.2017 korraldusega nr 865) ning väljastatud on ehitusluba. Kahe ridaelamu tarbeks (Õie tn 2) ja Nurme tn 2 // Õie tn 4 (ridaelamute teenindamiseks) rajatakse ühine sõidukite ja jalakäijate ühiskasutuses õueala, mille kasutamiseks on kavandatud vajalikud servituudid. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritavatele ridaelamule ja üksikelamule kavandatakse üks ühine juurdepääs mahasõiduga Veski teelt Õie tänavale, mis on välja ehitatud koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega ning on avalikus kasutuses. Piirkonnas on olemas ühisveevarustus ja kanalisatsioon, millega toimub liitumine. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ja planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa ning detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga.Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Saue Vallavalitsuse 05. aprilli 2023. aasta korraldusega nr 346. Detailplaneeringu avalikustamine toimus 24. aprillist kuni 07. maini 2023. Avaliku väljapaneku perioodil detailplaneeringu kohta kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud. Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu ning uut planeeringu avaliku väljapanekut ei korraldanud.
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 12.04.2023 aasta korraldusega nr 361 Laagri alevikus Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese (72701:005:0462; 72701:005:0467; 72701:005:0491; 72701:005:0771) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.  Kinnistud jäävad Laagri keskuse äärealale ning piirnevad Juuliku-Tabasalu teega ja Tallinn-Keila suunalise raudteega. Kinnistud asuvad pikaajaliselt väljakujunenud elamuala (pere- ja ridaelamumaa) ja äri- ja toomisala kontaktvööndis. Planeeritav maa-ala on valdavalt kaetud kõrghaljastusega, lääneküljel paikneb ca 70 m laiune metsavöönd. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese kinnistute kruntideks jagamine, sihtotstarbe osaline muutmine elamu,- transpordi- ja sotsiaalmaaks. Elamumaa kruntidele kavandatakse ehitusõiguse määramist üksikelamute, kahe korteriga elamute ja ridaelamu püstitamist. Kokku kavandatakse 23 uut kinnistut, millest 17 elamumaa sihtotstarbega krunti kavandatakse elamute (8 üksikelamut, 8 kahe korteriga elamut ning üks ridaelamu (6 boksiga) püstitamiseks. Kokku planeeritakse 30 eluaset. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses. 
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+koostöö tabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
illustreeriv joonis
Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine
Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine- perspektiivne olukord  


 

Saue Vallavalitsus kehtestas 08.02.2023. aasta korraldusega nr 117 Alliku külas Instituudi tee 134 (katastritunnus 72701:001:2075, suurusega 6677 m2, sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on suurendada kehtivas detailplaneeringus määratud ehitusalust pinda 2200 m2-lt 2600 m2-le ja muuta hoonestusala paiknemist krundil, et mahutada piirkonnale vajalikke funktsioone ning tagada mugav ligipääs hoonele kõikidest ilmakaartest. Detailplaneeringuga soovitakse suurendada hoone kõrgust 12 m pealt 18 meetrile ning kõrgust 4 korruseni. Parkimine lahendatakse valdavalt oma krundi piires nii maa peal kui ka hoone all maa-aluses parklas ning lisaks kõrval katastriüksusel Juuliku-Tabasalu tee L21. Juurdepääsud planeeritavale alale on kavandatud 11401 Laagri-Harku tee L7 kinnistult, läbi Instituudi tee L9 katastriüksuse. Kodukeskuse ja kavandatava vabaajakeskuse vahele on planeeritud teenindusjuurdepääsud ja kaubaveod, mis loob võimaluse planeerida projekteeritud hoone ida, lääne ja lõunapoolsed küljed külastajatele mugavalt ligipääsetavaks ning arhitektuurselt esinduslikuks. Üle viietuhande ruutmeetrise netopinnaga keskuses on planeeritud avada kobarkino, mitmesugused spordisaalid, restoranid-kohvikud, laste mängutoad, erinevate suurustega büroopinnad ning kaubandus- ja teeninduspinnad. Hoone katusele rajatakse katuseterrass, mis võimaldab korraldada üritusi aastaringselt. Välialale jäävad jalakäijasõbralikud puhke- ja rekreatsioonialad. Juurdepääsud kergliiklusteedelt on mugavad ja loogilised ning sõiduautode parkimine on viidud osaliselt maa-alusele korrusele, säilitades maastikku hoone ümber nii spordiks, mänguväljakuteks kui kohvikute terrassideks. Planeeritav maa-ala asub Alliku külas, Instituudi tee, Juuliku-Tabasalu tee L15 ning Veskimöldre Kodukeskuse vahelisel alal. Kinnistu piirneb põhjast ärimaaga, lõunast üldkasutatava maaga, idast ja läänest transpordimaaga ning loodesse jääb tootmismaa sihtotstarbega kinnistu. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,7 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud ärimaa. Lisainfo detailplaneeringu korralduses.