Keskkonnavaldkonna õigusaktid

KESKKOND JA HEAKORD

UUS! Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuste maksmise tingimused ja kord

Saue valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Saue valla jäätmehoolduseeskiri

Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühise jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmine

Saue valla heakorra eeskiri   

Saue valla kaevetööde eeskiri         

Puu raieloa andmise tingimused ja kord Saue vallas

Saue valla aadressitähiste kujunduse nõuded  

Looduskaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimine     

Pakendiseadusega kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine

 

ELAMUMAJANDUS ja LIIKLUSKORRALDUS                   

Kaugküttepiirkonna määramine Saue vallas Laagri alevikus

Saue valla aiandusühistute teedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord       

Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord        

Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimine         
 

ÜHISVEEVÄRK JA KANALISATSIOON

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine 
Sadevee kaardid

AS Kovek liitumistasu metoodika

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri         

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine      

Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine 

 

KORRAKAITSE

Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallas          

Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskiri         

Saue valla lemmikloomade keskregistri põhimäärus