Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetus

 


Aruande alustamise juhend
Logige sisse e-teeninduskeskkonda https://iseteenindus.sauevald.ee   
Valige vasakus servas asuvast menüüst "Minu asutused" 
Näete oma nime(või esindatava organisatsiooni nime) taga rohelist kastikest „Taotleja andmeid ja taotlused". 
Klikite selle lahti ja leiate taotluse, mille kohta soovite aruannet esitada. Taotluse  olek peab olema „Lepinguga"
Klikates kuupäevale avate taotluse ja kerite peaaegu taotluse lõppu- osani „Taotluse lisad"
Seal on link „Aruanded" ja sellele klikates  jõuategi õigele vormile. 
 
Saue valla keskkonnaprogrammi toetuse eesmärk on toetada Saue valla füüsilisest isikust kinnistute omanike tegevust elamistingimuste parendamiseks, keskkonnareostuse likvideerimiseks ja heakorra tagamiseks, suurendades seeläbi keskkonnateadlikku käitumist, omaalgatust ja üldist heaolu ning parandades seeläbi elu- ja looduskeskkonna kvaliteeti.
 
Toetust on õigus taotleda füüsilisel isikul (eraisikul), kellele kuulub kinnistusraamatu kehtiva kande kohaselt Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu.
 
Toetus ei ole mõeldud korterelamutele, tootmis- ja / või ärihoonetele või ühiskondlikele hoonetele ning abikõlbulikud ei ole füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis olevad kinnistud.
 
 Tähtaeg taotluste esitamiseks on jooksva aasta 1. märts (punktid 1-4). Ülejaanud tegevustele saab taotlusi esitada kogu aasta vältel.
Toetatavad tegevused
 1. majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine
 2. elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine
 3. aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
 4. elamu autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või parendamiseks
 5. sademevee ringlusesse võtmise tagava süsteemi rajamine või parendamine
 6. ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koristamine
 7. keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine
 8. reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine
 9. keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine
 
Toetatavad tegevused ja taotluse esitamine
 
Toetust antakse iga tegevuse jaoks ainult üks kord ühe kinnistu kohta. Aastas saab toetust taotleda ainult ühele tegevusele.
 

Tegevus

Eritingimused p 1-4 tegevustele

Tähtaeg

Taotlemine

 

1. majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine

2. elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine

3. aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine

4. elamu autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või parendamiseks

 • Taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald.
 • Kinnistul paiknev elamu on kantud ehitisregistrisse (www.ehr.ee).
 • Ehitisregistri andmetel on ehitusluba hoonele väljastatud enne 1999. aasta 22. märtsi. Uuematele ehitistele toetus ei laiene!
 • Kinnistu asub väljaspool aiandusühistute (aü) territooriumi või suvilarajooni.
 • Suvilarajoonis ja aü-des asuvatele kinnistutele nende tegevuste jaoks toetust ei anta, juhul kui sinna on valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga ette nähtud perspektiivne ühisveevärk ja -kanalisatsioon.
 • Autonoomsete elektrisüsteemide rajamist ja parendamist toetatakse  tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga ja võimalik liitumine on majanduslikult ebamõistlik.

 

 

 

Taotluste esitamise tähtaeg 1. märts.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • taotlus
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust
 • veesüsteemide parendamise projekti korral veeanalüüs, tõendamaks, et olemasoleva joogiveekaevu vesi ei vasta kehtestatud joogivee nõuetele
 • autonoomse elektrisüsteemi rajamisel hinnapakkumine lähima liitumispunktiga liitumise kohta
 • volikiri, kui taotluse esitab taotleja esindaja

 

Taotlus tuleb esitada korrektselt täidetuna (kõik lahtrid on kohustuslikud) ja põhjendused peavad olema korralikult välja toodud. Eelarve tabeli täitmine ja kahe hinnapakkumuse lisamine taotlusele on kohustuslik.

 

Taotluste esitamine

Taotlused saata aadressile info@sauevald.ee. E-posti teel saadetavale taotlusele tuleb lisada digiallkiri.

 

Kui digiallkirja võimalust ei ole, saab allkirjastatud taotluse saata tavaposti teel või tuua see Saue Vallavalitsusse.

 

 • Saue Vallavalitsus: Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald, telefon 679 0180
 • Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald, telefon 654 1130
 • Riisipere halduskeskus: Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald, telefon 608 7231
 • Haiba halduskeskus: Riisipere tee 6, Haiba küla 76301, Saue vald, telefon 679 3014

 

Lisainfo: birgit.panksepp@sauevald.ee,

telefon 5344 6686

 

 

5. sademevee ringlusesse võtmise tagava süsteemi rajamine või parendamine

6. ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koristamine

7. keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine

8. reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine

9. keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine

 

 

 

 

Kõikidele tegevustele saab taotleda toetust eraisik, kellele kuulub Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu.

 

Põhitähtaeg 1. märts.

 

Taotlusi p 5-9 toodud tegevustele võib esitada ka jooksvalt 2023. aasta vältel. Pärast 1. märtsi esitatud taotluste puhul otsustatakse toetuse eraldamine vaid eelarveliste vahendite olemasolul.

 

 
Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 5 000 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas., kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest. Toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast (kui tegevuse tegelik maksumus osutub väiksemaks, siis väheneb selle võrra ka toetus). 
 
 NB! Toetust ei saa taotleda tegevustele, mis on ellu viidud enne toetuse eraldamise otsuse tegemist.
Toetuse väljamaksmise eritingimus
Toetust ei maksta ettemaksuna! Toetus makstakse välja alles pärast tegevuste täielikku elluviimist ja lõpparuande ning  kulu- ja maksedokumentide esitamist. Seetõttu palume enne taotluse esitamist hinnata, kas tegevuse täielikuks elluviimiseks on piisavalt rahalisi vahendeid
 
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada
 • taotlus.
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust
 • veesüsteemide parendamise projekti korral veeanalüüs, tõendamaks, et olemasoleva joogiveekaevu vesi ei vasta kehtestatud joogivee nõuetele
 • autonoomse elektrisüsteemi rajamisel hinnapakkumine lähima liitumispunktiga liitumise kohta
 • volikiri, kui taotluse esitab taotleja esindaja