Korduma kippuvad küsimused jäätmeveo kohta

 

 
MIKS ON VAJA KORRALDADA JÄÄTMETE VEDU?

2004. aasta 1. maist jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, kes seni ei ole veel prügiveoga liitunud. Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema olmejäätmeid käideldakse võimalikult keskkonnahoidlikult ning parima hinnaga.

MIDA SEE KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU TÄHENDAB?
Jäätmeseadust tsiteerides on korraldatud jäätmevedu „ ... olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt." Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et omavalitsus määrab jäätmeveo piirkonnad, jäätmeveo teenustasu piirmäärad ja jäätmeveo tüüptingimused ning annab piirkonnas konkursi võitnud vedajale viieks aastaks jäätmeveo ainuõiguse. Ainuõiguse väljastamine vedajale tähendab, et konkreetses veopiirkonnas võib olmejäätmete kogumise ja äraveo teenust osutada üksnes ainuõiguse saanud jäätmevedaja ning teised jäätmevedajad ei tohi antud veopiirkonnas teenuseid osutada.

KUIDAS OMAVALITSUS VALIB VEDAJA KELLELE ANTAKSE JÄÄTMEVEO AINUÕIGUS?
Vastavalt Jäätmeseaduses sätestatule kuulutab kohalik omavalitsus välja konkursi jäätmevedaja leidmiseks. Konkursid toimuvad vähempakkumise põhimõttel ja edukaks tunnistatakse kõige soodsama pakkumise esitanud vedaja. Vedaja kohustub konkursil pakutud hindadega piirkonnas jäätmeid vedama ning jäätmeveo hinda saab muuta üksnes omavalitsuse nõusolekul ja juhul, kui ilmnevad sellised asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete käitlemiskulusid, mida ei olnud konkursile eelnenud perioodil võimalik prognoosida, näiteks saastetasu muutus või kütuse märkimisväärne kallinemine.

MILLISED JÄÄTMELIIGID ON HÕLMATUD KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA?
• Kodumajapidamises tekkivad olmejäätmed
• Kaubanduses, teeninduses ja kontoris tekkivad ning koostiselt ja omadustelt olmejäätmetega samalaadsed jäätmed
• Olmejäätmetest eraldi ehk liigiti kogutav vanapaber ja papp (v.a. ettevõtete pakendi ja tootmisjäätmed)
• Biolagunevad jäätmed (nt köögi- ja sööklajäätmed)
• Suurjäätmed (nt vanamööbel).

MILLISED JÄÄTMELIIGID EI OLE HÕLMATUD KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA?
• liigiti kogutavad pakendijäätmed (nt joogitaara)
• ehitus- ja lammutusjäätmed
• aia- ja haljastusjäätmed (nt puuoksad, puulehed)
• vedeljäätmed
• ohtlikud jäätmed (nt värvid, ravimid, patareid)
• elektroonikajäätmed (nt külmkapp, pesumasin)
• tootmismaa sihtotstarbega kinnistul tekkivad jäätmed
• jäätmeluba või kompleksluba omava ettevõtte jäätmed.

KUIDAS LIITUDA KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA?
Ainuõiguse rakendumise kuupäevast alates loetakse kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga liitunuks elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Omavalitsus annab üle vedajale jäätmevaldajate registri ja vedaja on kohustatud alustama jäätmete vedu kõikidelt jäätmeveopiirkonna jäätmevaldajatelt vastavalt korraldatud jäätmeveo piirkonnas kehtivale väljaveo graafikule.
Jäätmeveo tingimused täpsustatakse vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitavas lepingus, mille on omavalitsus eelnevalt heaks kiitnud ja kontrollinud, et lepingu tingimused oleksid kooskõlas kõikide jäätmevedu reguleerivate seaduste, määruste ja aktidega.
Lepingu sõlmimiseks palume jäätmevaldajal pöörduda piirkonnas asuvasse vedaja klienditeenindusse. Uute korraldatud jäätmeveolepingute sõlmimisega alustame üldjuhul hiljemalt poolteist kuud enne korraldatud veo algust ja jätkame kuni ainuõiguse kehtivuse perioodi lõpuni. Alternatiivne võimalus on sõlmida leping posti teel, kuid selleks tuleb eelnevalt vedajale saata lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed kas e-maili, faksi või posti teel. Lepingu sõlmimiseks vajalike andmete loetelu on saadaval  kodulehelt www.ragnsells.ee (lepingute sõlmimine).

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED JA PÕHIMÕTTED
Jäätmete väljaveo sagedus
Jäätmeveo sageduse ja konteinerite suuruse sätestatavad kohaliku omavalitsuse õigusaktid. Jäätmemahuteid tuleb tühjendada sellise sagedusega, mis väldib ületäitumise ning ebameeldiva lõhna ja kahjurite tekke. Sobiva jäätmekonteineri saab osta või üürida vedajalt. Väikeelamu 140- ja 240-liitrise konteineri minimaalne tühjendussagedus on üks kord nelja nädala jooksul, hajaastusega piirkondades üks kord kaheteistkümne nädala jooksul
Jäätmeveo lepingu tingimused
Jäätmekäitlusteenuse teostamisel lähtub vedaja jäätmeseadusest, kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast, vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitavast kirjalikust või suulisest jäätmekäitlusteenuse osutamist reguleerivast lepingust ja muudest korraldatud jäätmevedu puudutavatest õigusaktidest. Vastavalt jäätmeseadusele ei vabasta kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine jäätmevaldajat kohustustest jäätmeid vedajale üle anda ja osutatud teenuste eest tasuda, s.h. on vedajal õigus rakendada eritariife, kui jäätmevaldaja ei ole vedajale võimaldanud määratud veopäeval jäätmetele ligipääsu (näiteks konteinerit või jäätmekotti ei ole, värav või konteiner on lukus).
Jäätmete kogumisel kasutatavad konteinerid
Sobivad on mahuga 140 liitrist kuni 4500 liitrini standardsed konteinerid, mida saab
tühjendada nüüdisaegsete jäätmeveokitega. Eramaja tarbeks on sobivaimad 140- ja 240-liitrised plastkonteinerid.
NB! Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta konteinerid; ümmargused
konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri
ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.
Konteinerite kasutamine ja paiknemine veopäeval
Konteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele: kuni 800-liitrised konteinerid võivad jääda jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 4 meetri kaugusele, suurematele kui 800-liitristele konteineritele peab olema tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
NB! Soovitame tuua konteiner tühjenduspäevaks värava taha. Konteinerite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise tühjenduspäevaks. Kasutatavad jäätmekotid peavad asetsema tasasel, tugeval ning maapinnast kõrgemal alusel. Kotid peavad olema riputatud vastava hoidja külge, olema kaitstud sademete ja niiskuse mõju eest ning ei tohi olla loomadele ja lindudele kättesaadavad.
Jäätmete kogumise meelespea!
Olmejäätmete konteinerisse ei tohi panna ohtlikke jäätmeid, kuuma tuhka, vedelaid jäätmeid, käimlajäätmeid, kogumiskaevude setteid, nakkust tekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid. Enne konteinerisse viskamist tuleb jäätmed vajaduse korral pakkida suletult plastkotti, et nad ei levitaks ebameeldivat lõhna, ei ohustaks tervist ega määriks konteinerit. Konteineri kaas peab olema suletud.

KUST LEIDA KORRALDATUD VEO KOHTA LISA INFOT?
Lisainfot saab küsida kohalikust omavalitsusest või lugeda omavalitsuse kodulehelt, Ragn-Sellsi klienditeenindusest telefonil 15155 või lugeda kodulehelt www.ragnsells.ee
 
JÄÄTMEVALDAJA LEPINGU SÕLMIMINE
Lepinguid on võimalik sõlmida:  
kõikidel tööpäevadel 9.00-17.00 Ragn-Sellsi klienditeeninduses aadressil Suur-Sõjamäe 50a, Tallinnas. 
Alternatiivselt on võimalik sõlmida uus jäätmeveoleping ka posti teel. Selleks tuleb Ragn-Sellsile (Suur-Sõjamäe 50a) saata lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed:
Tellija ees- ja perekonnanimi 
Isikukood
Kontakttelefon 
E-maili aadress  
Postiaadress 
Jäätmete väljaveo aadress  
Jäätmete väljaveo sagedus   (1 kord kahe nädala jooksul, 1 kord nelja nädala jooksul )
Jäätmekonteineri maht   (0,14 m3 0,24 m3 0,36 m3 0,6 m3 0,8 m3 2,5 m3 4,5 m3 )
Jäätmekonteinerite arv   (1 tk 2 tk 3 tk 4 tk 5 tk 6 tk )
Jäätmekonteineri omand   (üüritakse vedajalt, konteiner on olemas, ostetakse vedajalt )  
 
Andmete ankeedi leiate Ragn-Sellsi kodulehelt www.ragnsells.ee, valikust avada "koduklient" ja seejärel "eramajade jäätmete vedu", mille alt avaneb link "lepingute sõlmimine". Andmed võib meile saata kirjalikult posti või faksi teel või edastada interneti vahendusel, täites ära samal lehel asuva vastava ankeedivormi.
Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressile - üks eksemplar tuleb allkirjastada ja meile tagastada