Koduse lapse toetus

 

Koduse lapse toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, kui

  • laps ja mõlemad vanemad on toetuse määramise kalendrikuu esimesel kuupäeval Saue valla elanikud;
  • laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse ega lapsehoiu nimekirja
  • laps ei saa eralasteasutuse ja –lapsehoiu toetust.
 
Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, makstakse koduse lapse toetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada koduse lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.
 
Õigus saada koduse lapse toetust tekib lapse 18-kuuseks saamisele järgnevast kalendrikuust ning lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või lapsehoidu või 30. juunil enne esmakordselt õppima asumist üldhariduskoolis.
 
Koduse lapse toetust makstakse taotleja taotluse rahuldamise korral alates nõuetekohase taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. Toetus kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks eelmise kuu eest. Toetust ei maksta juulikuu eest.
 
Kui muutub väljamakstava toetuse suuruse aluseks olev asjaolu, üks lapsevanem registreerib ennast elama teise omavalitsusse või teine lapsevanem registreerib ennast Saue valla elanikuks, makstakse koduse lapse toetust muutunud summas alates sellest kalendrikuust, mil muutus toetuse suuruse aluseks olev asjaolu.
 
Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse alates sellest kalendrikuust, mil tekkis toetuse maksmise lõpetamise alus.
 
Toetuse täismäär on 160 eurot.
 
Koduse lapse toetuse avalduse saab esitada läbi haridusteenuste haldamise süsteemi Arno.
 
Taotluse saab esitada, kasutades Arno-s rubriiki "Minu lapsed".