Sotsiaalkomisjon

Alaealiste komisjon

Komisjoni sekretär : Liivi Lents
Telefon: 530 32 382
E-post: liivilents@hotmail.com

 

Komisjoni esimees: Kalju Nurm
Telefon: 612 7765
E-post:  kalju.nurm@just.ee  

 

Komisjoni aseesimees: Sirli Sõstar-Peerna
Telefon:  534 62 560, 654 1144
E-post: sirli.sostar@sauevald.ee

 

Liikmed:

Heli Kirs - psühholoog

Enn Kasema - pedagoog

Mariliis Juuse - noorsoopolitseinik 

Kerttu Brandmeister – vallavolikogu esindaja

 

Saue valla alaealiste komisjoni ülesandeks on alaealistega tehtava õigusrikkumisi ennetava töö koordineerimine ning mõjutusvahendite kohaldamine alaealistele õigusrikkujatele. 

 

Komisjoni istungid toimuvad Saue valla Kultuurikeskuses (Veskitammi 8, Laagri alevik, Saue vald Harju maakond).

 

Alaealiste komisjon

 

Komisjon juhindub oma tegevuses "Alaealise mõjutusvahendite seadusest".
 

(1) Käesolev seadus sätestab alaealisele kohaldatavad mõjutusvahendid ning alaealiste komisjoni pädevuse.

(2) Käesolevat seadust kohaldatakse alaealisele, kes on:
1) nooremana kui neljateistaastasena toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo;
2) nooremana kui neljateistaastasena toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo;
3) neljateist- kuni kaheksateistaastasena toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteo, kuid prokurör või kohus on leidnud, et isikut saab mõjutada karistust või Karistusseadustiku §-s 87 ettenähtud mõjutusvahendit kohaldamata ja kriminaalmenetlus on tema suhtes lõpetatud;

 4) neljateist- kuni kaheksateistaastasena toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteo, kuid kohtuväline menetleja on leidnud, et isikut saab mõjutada karistust kohaldamata, või kohus on leidnud, et isikut saab mõjutada karistust või Karistusseadustiku §-s 87 ettenähtud mõjutusvahendit kohaldamata ja väärteomenetlus on tema suhtes lõpetatud.

(3) Käesolevat seadust kohaldatakse ka alaealisele, kes:
1) on koolikohustuslik, aga pole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi jooksul mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest; 
2) tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet.

(4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

 

 Alaealine käesoleva seaduse tähenduses on 7–18 aasta vanune isik.

 

Alaealisele võib kohaldada ühte või mitut järgmistest mõjutusvahenditest:  


1. hoiatus;
2. koolikorralduslikud mõjutusvahendid;
3. vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või mõne muu spetsialisti juurde;
4. lepitamine;
5. kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või perekonnas hooldaja  juures või asenduskodus;
6. üldkasulik töö;
7. käendus;
8. noorte- või sotsiaalprogrammides või rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine;
9. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine.

 

Taotlus alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks

(1)Taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks võivad esitada:

 

1. alaealise seaduslik esindaja; 
2. politseiametnik; 

3. alaealise elukohajärgse valla- või linnavalitsuse volitatud esindaja;

4. lastekaitseametnik; 
5. sotsiaalametnik; 
6. kohtunik; 
7.prokurör; 
8. keskkonna järelevalve asutuse ametnikud.

 

(2) Taotlus alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks koosõigusrikkumist tõendavate  materjalide,koolist või töökohast antud iseloomustuse ja sotsiaaltöötaja arvamusega tema perekonna kohta esitatakse alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile: Veskitammi 4, Laagri alevik 76401 Saue vald  Harju maakond

(3) Taotlus esitatakse kirjalikult vastavalt lisatud vormidele (all).

(4) Alaealiste komisjon arutab alaealise õiguserikkumise asja 30 päeva jooksul, arvates taotluse saabumisest, või lükkab arutelu edasi kooskõlas Alaealise mõjutusvahendite seaduse §-ga 17.


Alaealiste komisjoni istung


(1) Istung on kinnine. 
(2) Istungil peab viibima alaealine, tema õiguslik esindaja, taotluse esitanud isik või taotluse esitanud institutsiooni esindaja.

 

Alaealise sundtoomine alaealiste komisjoni istungile

 

(1) Kui alaealine, keda kohustati kirjaliku kutsega alaealiste komisjoni istungile ilmuma, jääb mõjuva põhjuseta ilmumata, võib alaealiste komisjoni otsuse alusel kohaldada sundtoomist.

(2) Alaealise sundtoomist teostab politsei.

 

Alaealiste komisjoni puudutavates küsimustes nõustab komisjoni sekretär Liivi Lents

Telefon: : 530 32 382
E-post: liivilents@hotmail.com