Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetus

Saue vald maksab eralasteaiale või -hoiule toetust juhul, kui seal käib 1,5-3-aastane (k.a) laps, kelle elukoht koos vähemalt ühe lapsevanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga.

Kui laps asub esmakordselt kasutama kohta eralasteaias või –hoius ja laps ning vähemalt üks vanem ei ole 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud, makstakse teenuse pakkujale lapse eest toetust alates lapse ja vanema(te) Saue valla elanikuks registreerimisele järgnevast kuust kuni kalendriaasta lõpuni või kuni laps ja vanem(ad) on Saue valla elanikud.
 
Laste eest, kes on jooksva aasta 1. oktoobri seisuga saanud 3-aastaseks, maksab vald toetust vaid juhul, kui lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta Saue valla munitsipaallasteaias. Samuti makstakse toetust erijuhtudel sügava või raske puudega lapse eest.
 
Toetust makstakse kaheteistkümne (12) kuu eest aastas. Juulikuu eest makstakse eralasteaiale või -lapsehoiule lisaks toetusele vanema poolt kaetav kohatasu nende laste eest, kelle vanem ei ole eraasutusele teenuse kasutamisest juulikuus hiljemalt 15. märtsiks ette teatanud (2023. aastal on tähtaeg 31. mai) ja kes juulikuus mitte ühelgi päeval teenust ei kasuta ning eraasutus vanemale kohatasu arvet juulikuu eest ei esita. Teenuse kasutamisest tuleb ette teatada Arno kaudu. Ikoon "Hoiukoha kasutamine juulis" on sisseloginud kasutajale nähtav rubriigis „Minu lapsed".
 
Ajaperioodi minimaalne ühik on kalendrikuu, v.a juhul, kui laps, kellel on õigus toetusele, saab jooksval kuul 1,5-aastaseks. Sellisel juhul makstakse lapse 1,5-aastaseks saamise kuul toetust proportsionaalselt kalendripäevade arvule, mis järgnevad lapse 1,5-aastaseks saamise päevale.
 

TOETUSE SUURUS

  • Kuni 450 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning Saue valla ja eralasteaia või –hoiu vahel on sõlmitud leping, mis sätestab, et lapsevanema osalustasu kuus ei ületa 20% vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 2024. aastal on see 164 eurot kuus.

Eralasteaiad ja -hoiud, kellega vallal on sõlmitud kuni 450 euro suuruse toetuse leping

  • Kuni 300 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning Saue valla ja eralasteaia või –hoiu vahel on sõlmitud leping, kuid puudub kokkulepe lapsevanema makstava osalustasu maksimaalse suuruse kohta.

Eralasteaiad ja -hoiud, kellega vallal on sõlmitud kuni 300 euro suuruse toetuse leping

  • 225 eurot kuus juhul, kui toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanik laps ja üks vanematest ning eralasteaial või -hoiul on sõlmitud Saue vallaga eelpool toodud emma-kumma toetussumma leping.
  • 100% kohatasust kuus, kui sotsiaalkindlustusamet on määranud lapsele raske või sügava puude. Toetus ei rakendu automaatselt, selle saamiseks võtke palun ühendust Saue Vallavalitsuse erivajadusega laste spetsialistiga (Helen Veensalu, telefon 5340 4313helen.veensalu@sauevald.ee).

Eralasteaiad ja -hoiud kaardil

10 nõuannet, kuidas last pehmelt ja kogu perele sõbralikult lapsehoiu või lasteaiaga harjutada

INFO LAPSEVANEMALE

1. Valige endale sobilik eralasteaed või -hoid. Nimekirja eralasteaedadest ja -hoidudest, millel on leping Saue vallaga, leiate ülaltoodud linkide alt.
 
Valida võite ka sellise eralasteaia või -hoiu, millel ei ole Saue vallaga lepingut, või füüsilise isikuna tegutseva lapsehoidja, kellel on olemas vastav kutsetunnistus. Sellisel juhul tuleb arvestada veidi pikema ajaga, kuna esmalt tuleb sõlmida hoiu ja valla vaheline teenuse osutamise leping.
 
2. Võtke eralasteaia või –hoiuga ühendust, uurige vabade kohtade olemasolu ja muid teile olulisi tingimusi. Soovitame registreerida lapse aegsasti sobiva eralasteaia või -hoiu järjekorda. Registreerimisvorm on enamasti olemas eralasteaia või -hoiu koduleheküljel.
 
3. Juhul, kui valisite hoiu, millel ei ole Saue vallaga kehtivat teenuselepingut, tuleb arvestada, et kuni lepingu sõlmimiseni ei maksa Saue vald lapsehoiuasutusele teie lapse eest toetust. Kogu kohatasu tuleb tasuda vanemal endal.
 
4. Kui olete endale ja lapsele sobiva hoiu välja valinud, sõlmige hoiuga leping.
 
5. Kui lõpetate lepingu, toimige vastavalt lepingus sätestatule. Saue valda lepingu lõpetamisest informeerida ei ole vaja.
 

INFO ERALASTEAIALE VÕI -HOIULE VÕI KUTSETUNNISTUSEGA LAPSEHOIDJALE

1. Teie hoidu tuleb 1,5-3-aastane laps Saue vallast.
 

Kui teil on sõlmitud leping Saue vallaga

  • Tuleb teil kanda lisandunud lapse andmed Saue haridusteenuste haldamise süsteemi Arno hiljemalt viie tööpäeva jooksul lapse hoidu vastuvõtmise päevast.
  • Kui muutub koha kuutasu või laps lahkub teenuselt - läheb teise hoidu, kolib ära - tuleb kõik muutused sisestada Arnosse.
  • Esitage igakuiselt Saue Vallavalitsusele e-arve Saue valla lapse eest.

Kui teil puudub leping Saue vallaga

  • Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise üldjuhul 30 päeva jooksul pärast vajalike dokumentide esitamist Saue Vallavalitsusele.
  • Kui vallavalitsuse otsus on positiivne, saadab valla esindaja taotlejale korralduse ja hetkel kehtiva määruse lingi e-maili teel ning esmase juhendi, kuidas toimetada Saue haridusteenuste haldamise süsteemis Arno.
  • Saue Vallavalitsus maksab lapse eest kohatasu toetust alates jooksvast kuust, kui laps asub teenusele kalendrikuu esimesel päeval. Kui laps asub teenusele kalendrikuu keskel, makstakse toetust alates järgmisest kalendrikuust. Lapse lahkumisel teenuselt maksab Saue vald toetust lahkumise kuu lõpuni.
LISAINFO
 
KONTAKT
Lily Roop
haridusspetsialist
Telefon: 5302 1854