Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus

 

Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust makstakse koolieelse munitsipaal- ja eralasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa kompenseerimiseks.
 
Toetust makstakse laste eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (450 eurot), või lapse eest, kellel on raske või sügav puue ning kes kasutab puudest tulenevalt ja nõustamiskomisjoni soovituse alusel lasteaiakohta erilasteaias või lasteaia erirühmas.
 
Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus määratakse õppeaasta lõpuni.
 
Toetus makstakse otse lasteaiale arvete alusel.
 
Toetuse suuruseks on omaosaluse tegelik kulu.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Liis Tooming
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869