Koolitranspordi toetus puudega lapsele

 

Puudega Saue valla õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveo liine õppeasutuses käimiseks, kompenseeritakse transpordi kulud. Samuti puudega koolieelikule koolieelses lasteasutuses käimiseks juhul, kui puudega laps ei käi elukohajärgses koolieelses lasteasutuses.
 
Puudega lapse transporditoetust makstakse õppeaasta põhiselt, sealjuures ei maksta toetust aja eest, mil koolis või koolieelses lasteasutuses õppetööd ei toimu või laps ei osalenud eelneval kuul õppetööl.
 
Toetuse  saaja  on  kohustatud  Saue Vallavalitsust teavitama juhul, laps ei osalenud eelneval kuul õppetöös või õppetööd ei toimunud muudel põhjustel kui koolivaheaja tõttu,  hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks. Vastava päringu saamisel on toetuse saaja kohustatud esitama Saue Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud õppetöö toimumise või õppetöös osalemise väljaselgitamiseks.
 
Õpilaskodus elavate lastele puhul makstakse toetust pooles ulatuses kehtestatud piirmäärast.
 
Toetuse suurus on 100 eurot kuus, kui kodu ja kooli / lasteasutuse vahemaa on alla 10 kilomeetri, ning 200 eurot kuus, kui kodu ja kooli / lasteasutuse vahemaa on 10 kilomeetrit ja enam.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.