Koostatav üldplaneering

Saue valla üldplaneeringu eelnõu avalikustamine

Saue Vallavalitsus teatab koostatava Saue valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.
 
 Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 9. aprillist kuni 8. maini 2020.
Avalikustatavad materjalid
 Ettepanekud palume esitada e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald. Lisainfot jagab abivallavanem Kalle Pungas tel 506 6974, e-post kalle.pungas@sauevald.ee.
Mugavusteenusena on võimalik üldplaneeringu kaardiga tutvuda ka veebipõhise geoinfosüsteemi ArcGIS abil https://gis.sauevald.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=650e4f2402de4ad585ce3b15f64a73e4.
 
 NB! Rakenduse täpsusaste ületab kordades üldplaneeringu üldistusastet. Üldplaneeringu kaardi mõõtkava on 1:30 000 ehk 1 cm kaardil võrdub 300 meetriga looduses, mistõttu palume rakenduse kasutamisel sellega arvestada!
Materjaliga on võimalik tutvuda ka tööaegadel vallamajas Saue linnas (Tule tn 7) ning halduskeskustes Laagris (Veskitammi tn 4), Riisiperes (Metsa tn 7) ja Haibas (Riisipere tee 8).
 
Eriolukorrast tulenevate võimalike piirangute tõttu palume külastus eelnevalt kokku leppida e-posti teel info@sauevald.ee või telefonitsi.
Planeeritav ala on kogu Saue valla haldusterritoorium (suurusega ca 630 km²) ning planeeringuala piir on Saue valla halduspiir.
 
Üldplaneeringus on ühtlustatud ühinenud omavalitsuste Saue valla, Saue linna, Nissi valla ja Kernu valla üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused. Täpsustatud on tiheasustusega alade piire, sh on ühiseks tiheasustusega alaks ühendatud Laagri alevik ja Saue linn. Laagri aleviku ja Saue linna keskustes on kasutusele võetud uus juhtotstarve keskuse maa. Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
 
Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud
  • 26. mail 2020 Riisiperes Nissi tee 33;
  • 27. mail 2020 Haibas Riisipere tee 8;
  • 2. juunil 2020 Saue linnas Tule tn 7;
  • 3. juunil 2020 Laagris Veskitammi tn 4.
Kõik arutelud algavad kell 17.30.
 
 Kui võimalik eriolukord ei luba koosolekuid läbi viia, avaldatakse selle kohta eraldi teavitus.

Saue valla üldplaneeringu materjalid

Täiendav info: abivallavanem Kalle Pungas, e-post kalle.pungas@sauevald.ee, telefon 654 1132, 506 6974.
 

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada endiste Saue, Kernu ja Nissi valdade ning Saue linna ühinemisel tekkinud Saue valla ruumilised arengusuunad ja -põhimõtted. Volikogu poolt kinnitatud lähteseisukohtade alusel määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratakse tiheasustusalad,  ehitustingimused haja- ja tiheasustusalal ning rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.

Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine on pikaajaline ning mitmeetapiline protsess, milles on mitu avalikustamise perioodi. Samuti on igaühel võimalik kogu protsessi vältel esitada ettepanekuid ja küsimusi, mis peaks andma kõigile Saue valla elanikele hea võimaluse protsessis kaasa rääkida. Üldplaneeringu koostamise kulgu kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest.