Koostatav üldplaneering

Saue valla üldplaneering

Saue Vallavalitsus teatab, et Saue Vallavolikogu võttis 29.10.2020 aasta otsusega nr 50 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saue valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. 
 
 Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26. novembrist kuni 26. detsembrini 2020.
Üldplaneeringu materjalid
Arvamused ja täiendav info
Arvamused palume esitada e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Kütise tn 8, Saue linn 76505, Saue vald. Täiendav info: planeeringute koordinaator Kaili Tuulik, e-post kaili.tuulik@sauevald.ee, telefon 5453 6167.
 
Veebipõhine geoinfosüsteem ArcGIS 
Mugavusteenusena on võimalik üldplaneeringu kaardiga tutvuda ka veebipõhise geoinfosüsteemi ArcGIS abil https://gis.sauevald.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=650e4f2402de4ad585ce3b15f64a73e4.
 NB! Rakenduse täpsusaste ületab kordades üldplaneeringu üldistusastet. Üldplaneeringu kaardi mõõtkava on 1:30 000 ehk 1 cm kaardil võrdub 300 meetriga looduses, mistõttu palume rakenduse kasutamisel sellega arvestada!
Materjaliga on võimalik tutvuda ka tööaegadel vallamajas Saue linnas (Kütise tn 8) ning halduskeskustes Laagris (Veskitammi 4), Riisiperes (Metsa tn 7) ja Haibas (Riisipere tee 6). Palume külastus eelnevalt kokku leppida e-posti teel info@sauevald.ee või telefonitsi. 
Planeeritav ala on kogu Saue valla haldusterritoorium (suurusega ca 630 km²) ning planeeringuala piir on Saue valla halduspiir. 
Üldplaneeringus on ühtlustatud ühinenud omavalitsuste Saue valla, Saue linna, Nissi valla ja Kernu valla üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused. Täpsustatud on tiheasustusega alade piire, sh on ühiseks tiheasustusega alaks ühendatud Laagri alevik ja Saue linn. Laagri aleviku ja Saue linna keskustes on kasutusele võetud uus juhtotstarve keskuse maa. Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
 
Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud
  • 25. jaanuaril 2021, Laagri Kultuurikeskuses,  Veskitammi 8, Laagri alevik;
  • 26. jaanuaril 2021, Saue Vallamajas, Kütise tn 8, Saue linn;
  • 27. jaanuaril 2021, Nissi Põhikoolis, Nissi tee 33; Riisipere;
  • 28. jaanuaril 2021, Haiba halduskeskuses, Riisipere tee 6, Haiba.
 Kõik arutelud algavad kell 17.30.

Saue valla üldplaneeringu materjalid

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada endiste Saue, Kernu ja Nissi valdade ning Saue linna ühinemisel tekkinud Saue valla ruumilised arengusuunad ja -põhimõtted. Volikogu poolt kinnitatud lähteseisukohtade alusel määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratakse tiheasustusalad,  ehitustingimused haja- ja tiheasustusalal ning rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.

Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine on pikaajaline ning mitmeetapiline protsess, milles on mitu avalikustamise perioodi. Samuti on igaühel võimalik kogu protsessi vältel esitada ettepanekuid ja küsimusi, mis peaks andma kõigile Saue valla elanikele hea võimaluse protsessis kaasa rääkida. Üldplaneeringu koostamise kulgu kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest.