Koostatav üldplaneering

 

Saue Vallavalitsus korraldas ajavahemikul 6. kuni 19. mai 2019 uue üldplaneeringu dokumentide avaliku väljapaneku, millele järgnes 28. mail 2019 avalik arutelu Saue Noortekeskuses.

Saue Vallavalitsuse, -volikogu ja konsultantide koostöös valmisid selleks puhuks uue, kogu ühinenud Saue valla territooriumit hõlmava üldplaneeringu lähteseisukohad, KSH väljatöötamise kavatsus ja esmane kaardimaterjal.
 
Saue valla üldplaneeringu materjalid
Täiendav info: abivallavanem Kalle Pungas, e-post kalle.pungas@sauevald.ee, telefon 654 1132, 506 6974.

Saue Vallavolikogu algatas 22. veebruari 2018 otsusega nr 20 Saue valla üldplaneeringu koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada Saue valla ruumilised arengusuunad ja -põhimõtted. Vastavalt volikogu poolt eraldi otsusega antavatele lähteseisukohtadele määrata maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratleda tiheasustusalad, määrata ehitustingimused hajaasustusalal ning rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.
 

Miks aga üldse uut üldplaneeringut vaja on?

Ühelt poolt on seoses haldusreformi läbiviimise ning Saue, Kernu ja Nissi valdade ja Saue linna ühinemisega uuel vallavolikogul seadusest tulenev kohustus algatada ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates uue üldplaneeringu koostamine.
 
Teisalt on hetkel kehtivad Saue valla osade üldplaneeringud koostatud ja kehtestatud erinevatel aegadel ning seetõttu käsitlevad need mitmeid teemasid ja valdkondi erinevalt.
 
Lisaks on erinevate arengusuundumuste ja planeerimispraktika tõttu seatud üldplaneeringutega erinevaid maakasutustingimusi ja –piiranguid, mis vajavad läbiarutamist ning ühtlustamist. Otstarbekaim viis selleks ongi uue, kogu Saue valla territooriumit hõlmava üldplaneeringu koostamine, mis oma arengusuundades toetuks uuele Saue valla arengukavale ja annaks sellele ruumilise väljundi.
 
Samuti on lõpusirgel uue Harju maakonnaplaneeringu „Harju maakonnaplaneering 2030+" koostamine, millest lähtuvad täiendavad teemad ja ülesanded Harju maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringutesse. Seetõttu on vajalik ka Saue valla ruumilise arengu alusdokument sellega sünkroniseerida.

Kuidas inimesed saavad protsessis osaleda?

Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine on pikaajaline ning mitmeetapiline protsess, milles on nii ametlikke-kohustuslikke avalikustamise perioode kui ka vähem formaalsemaid koostöö- ja aruteluseminare. Samuti on igaühel võimalik kogu protsessi vältel esitada ettepanekuid ja küsimusi.
 
See peaks andma kõigile aktiivsetele ja ka vähem aktiivsetele Saue valla elanikele hea võimaluse protsessis kaasa rääkida.
 
Üldplaneeringu koostamise protsessi kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest ja koostöövõimalustest.

Saue Vallavolikogu kinnitas uue üldplaneeringu lähteseisukohad

Saue Vallavolikogu kinnitas oma 29.03.2018. a otsusega nr 33 veebruarikuu vallavolikogu istungil algatatud uue Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohad, mis põhinevad Saue valla arengukaval ning kehtivatel Saue, Kernu ja Nissi valdade ning Saue linna üldplaneeringutel.

Lähteseisukohad on aluseks üldplaneeringu koostamisele ning need täpsustavad planeerimisseadusest tulenevaid ja kõrgema taseme planeeringutega, eelkõige uue Harju maakonnaplaneeringuga, seatud ülesandeid ja teemasid. Lähteseisukohad koosnevad ühelt poolt valla arengukavale tuginevatest valla ruumilise arengu põhimõtetest ning teiselt poolt tänase Saue valla osade üldplaneeringutes kajastatud maakasutustingimustest ja –piirangutest.

Samas tuleb silmas pidada, et üldplaneeringu lähteseisukohtade näol ei ole tegu kivisse raiutud jäikade põhimõtete ja seisukohtadega, mille üle enam ei arutleta. Pigem on tegemist esmase kondikavaga, mille abil alles hakatakse erinevate osapoolte ja huvigruppidega lahendust otsima. Lähteseisukohtade üldistusaste on kaunikesti suur ning seega ei pea kartma, et juhul, kui esialgu ühte või teist teemat või põhimõtet lähteseisukohtades kajastatud pole, siis sellega edaspidi üldse ei tegeleta. Planeeringulahendus muutub protsessi edenedes ja koostöös erinevate osapooltega järjest detailsemaks ja täpsemaks. Selleks, et uus üldplaneering tõepoolest sauevallakate nägu saaks, ootame kõiki huvilisi protsessis aktiivselt kaasa lööma.

Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamise otsus

Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohad (otsuse lisa)