Koostatav üldplaneering

Saue valla üldplaneering

Et Vabariigi Valitsus karmistas 25. veebruaril COVID-19 kehtestatud piiranguid ja keelas ära avalike koosolekute läbiviimise siseruumides, jäävad ära järgmisele nädalale planeeritud Saue valla üldplaneeringu avalikud arutelud.

 Saue valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Teamsi keskkonnas veebikoosolekuna 11. märtsil 2021 kell 17.30.

Palume kõigil koosolekul osaleda soovijatel ennast eelnevalt registreerida.

 Osalemise soovi palume saata hiljemalt 8. märtsil 2021 e-postile uldplaneering@sauevald.ee või postiaadressil Kütise tn 8, Saue linn 76505, Saue vald.

Palume registreerumisel kirja panna e-posti aadress, millele soovite saada koosolekul osalemise linki. Kui teil ei ole võimalik arvutit kasutada, andke ka sellest kindlasti teada.

 Kõikidele registreerunutele saadetakse 11. märtsi 2021 hommikul Teamsi link koosolekul osalemiseks.

Teamsis on võimalik koosolekut jälgida, jooksvalt küsimusi esitada ja aktiivselt arutelust osa võtta. Kui mingil põhjusel peaks kellelgi juhtuma, et Teamsi lingiga ühendust ei saa, on võimalik arutelu jälgida ka Youtube kaudu.

Koosolekust tehakse Youtubes otseülekanne, mille kaudu on võimalik koosolekut jälgida. Kuna Youtubes jooksvalt küsimusi esitada ei saa, avatakse eraldi küsimuste lahter, kuhu on võimalik soovi korral küsimusi esitada.

Kõik Youtubes esitatud küsimused vaadatakse enne arutelu lõppu üle ja neile vastatakse karutelu lõpus.

Koosolekul osalemise lingi Youtubes saadame samuti kõikidele registreerunutele 11. märtsi 2021 hommikul. Samuti avaldatakse Youtube link Saue valla veebilehel.

 Juhuks, kui peaks tekkima olukord, kus kellelgi jäi mingil põhjusel 11. märtsil 2021 toimuval üldplaneeringu avalikul arutelul oma küsimus esitamata, võib oma küsimused saata pärast avaliku arutelu toimumist kuni 14. märts 2021 e-postile uldplaneering@sauevald.ee.
 
Üldplaneeringu materjalid
 
Veebipõhine geoinfosüsteem ArcGIS 
Mugavusteenusena on võimalik üldplaneeringu kaardiga tutvuda ka veebipõhise geoinfosüsteemi ArcGIS abil https://gis.sauevald.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=650e4f2402de4ad585ce3b15f64a73e4.
 
 NB! Rakenduse täpsusaste ületab kordades üldplaneeringu üldistusastet. Üldplaneeringu kaardi mõõtkava on 1:30 000 ehk 1 cm kaardil võrdub 300 meetriga looduses, mistõttu palume rakenduse kasutamisel sellega arvestada!
Täiendav info
Planeeringute koordinaator Kaili Tuulik, e-post kaili.tuulik@sauevald.ee, telefon 5453 6167.
 
Järgnevad tegevused
Pärast avaliku väljapaneku tulemuste avalikke arutelusid esitatakse üldplaneering heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile ning seejärel esitatakse üldplaneering Saue Vallavolikogule kehtestamiseks.

Saue valla üldplaneeringu materjalid

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada endiste Saue, Kernu ja Nissi valdade ning Saue linna ühinemisel tekkinud Saue valla ruumilised arengusuunad ja -põhimõtted. Volikogu poolt kinnitatud lähteseisukohtade alusel määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratakse tiheasustusalad,  ehitustingimused haja- ja tiheasustusalal ning rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.

Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine on pikaajaline ning mitmeetapiline protsess, milles on mitu avalikustamise perioodi. Samuti on igaühel võimalik kogu protsessi vältel esitada ettepanekuid ja küsimusi, mis peaks andma kõigile Saue valla elanikele hea võimaluse protsessis kaasa rääkida. Üldplaneeringu koostamise kulgu kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest.