Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine

Jäätmeveost ajutise vabastuse taotlemine

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib kohalik omavalitsus jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks jäätmeveost. Selleks esitab jäätmevaldaja Saue Vallavalitsusele täidetud ja allkirjastatud taotluse. E-posti aadressil info@sauevald.ee saadetud taotlused peavad olema digitaalselt allkirjastatud.
 
Mitteliitunuks lugemise põhjus saab olla asjaolu, et jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse alaliselt või ajutiselt kinnistul.
 
Aiandusühistute maa-alal vaid suveperioodil elava/asuva jäätmevaldaja võib vallavalitsus tema põhjendatud avalduse alusel lugeda korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks kuni kolme aasta talveperioodideks.
 

Taotluse esitamine

E-posti teel saadetavale taotlusele tuleb lisada digitaalallkiri ning vajaduse korral digitaalne tempel. Kui digiallkirja võimalust ei ole, palume edastada allkirjastatud taotluse originaali tavaposti teel ühele järgmistest aadressidest või tuua taotlus ise Saue Vallavalitsusse või halduskeskusesse.
 
  • Saue Vallavalitsus: Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, telefon 679 0180
  • Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald, telefon 654 1130
  • Riisipere halduskeskus: Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald, telefon 608 7231
  • Haiba halduskeskus: Riisipere tee 8, Haiba küla 76301, Saue vald, telefon 679 3014
Taotlust saab täita ka Saue Vallavalitsuses ja halduskeskustes kohapeal.

Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kohustus

Jäätmevaldaja, kes on saanud jäätmeveost ajutise vabastuse, peab esitama iga aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või seda kasutatud. Kirjaliku kinnituse peavad esitama need vabastuse saanud jäätmevaldajad, kes on saanud jäätmeveost pikaajalise vabastuse.
 
Kirjaliku kinnituse vorm: vabas vormis kinnitus või soovi korral ette antud vormil Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus.
 
Kirjaliku kinnituse esitamine: kirjalik kinnitus esitatakse allkirjastatult tavaposti või e-posti teel või täidetakse Saue Vallavalitsuses / halduskeskuses kohapeal.
 
Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
 

Foto: Miia Kraun