Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetus

Toetuse eesmärk on elamute ümbruse haljastamine ja heakorrastamine ning läbi selle elukeskkonna kvaliteedi ja kogukonna aktiivsuse tõstmine.
 
Toetust on võimalik taotleda ainult registreeritud korteriühistul. Olukorras, kus korteriühistusse kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust küsida igale korterelamule eraldi.
 
Toetust antakse kuni 50% tegevustele kulutatud summast, kuid mitte rohkem kui maksimaalne toetuse suurus 3200 eurot.
 
Toetuse saamiseks peab korteriühistu või -ühistud (lubatud on ka ühistaotlus, mille maksimumsummat on võimalik summeerida) esitama allkirjastatud taotluse, mis on vormikohaselt täidetud, ja vajalikud lisadokumendid..
 
Kindlasti tasub eelnevalt tutvuda määrusega ja vajalike lisadokumentide loeteluga. Kui tekkib küsimusi, saab neile vastata juba enne taotlemise tähtaega.
 
Toetus makstakse välja ainult tasutud kuludokumentide alusel, mis tähendab, et toetust ei maksta ettemaksuna ja taotlejal peavad olemas olema kogu projekti eelarvelised vahendid enne projekti alustamist.
 
Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad väljaspool Laagri alevikku ja Saue linna, seega ootame ka väiksemate asulate korteriühistuid toetust taotlema.
 
 Toetust antakse välja üks kord aastas. Taotluse tähtaeg on 31. märts 2021.

Toetatavad tegevused

Toetuse suurus kuni 400 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
 • puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine
 • lillevaaside, -amplite soetamine ja paigaldamine
 • istutusmaterjali soetamine ja istutamine
 • muru rajamine ja sambla tõrje
 • puude raie ja hoolduslõikus
Toetuse suurus kuni 3200 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
 • kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamine
 • jäätmemajade ehitamine, süvakogumismahutite rajamine või jäätmekogumiskohtade korrastamine
 • mänguväljaku ehitamine
 • parkimiskohtade ehitamine ja korrastamine
 • abihoone (kuuri) ehitamine
 • vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine
Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele, sh nii haljastus kui ehitus, kuid maksimaalne toetuse määr kokku on 3200 eurot.
 
Taotlusi on võimalik esitada elektrooniliselt info@sauevald.ee või paberkandjal vallamajja ja kõikidesse halduskeskustesse.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Miia Kraun
avaliku ruumi spetsialist
Telefon: 5309 9202