Lasteasutuse toetus

 

Lasteasutuse toetust makstakse kooli-, lasteaia- ja lapsehoiu toidu ning kohatasu vanema poolt tasumisele kuuluva osa kulude katmiseks
 
NB! Lastehoiu kohatasu toetust makstakse vaid nende laste eest, kellele pole pakutud kohta munitsipaallasteaias.
 
Lasteasutuse toetust võidakse määrata toidu ja kohatasu kulude katteks või neist ühe katteks vastavalt taotlusele ja põhjendatusele.
 
Toetust makstakse laste eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (600 eurot).
 
NB! Lasteasutuse toetust kohatasu kulude katmiseks makstakse ka lapse eest, kellel on raske või sügav puue ning kes kasutab puudest tulenevalt ja nõustamiskomisjoni soovituse alusel lasteaiakohta erilasteaias või lasteaia erirühmas või erivajadustele kohandatud lapsehoius.
 
Toidu toetus hõlmab hommiku-, lõuna- ja / või pikapäevarühma toitu lasteaias või koolis. Toetus kantakse kooli või lasteaia toitlustaja esitatud arvete alusel toitlustaja arvelduskontole. 
 
NB! Lapsele, kellel on puue ja eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule ning juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuse pakutavat toitlustusteenust, makstakse toetust vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses.
 
Lasteasutuse toetus määratakse õppeaasta lõpuni.
 
Toetus makstakse otse teenusepakkujale arvete alusel või rakendatakse Saue valla lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa soodustust.
 
Toetuse suuruseks on omaosaluse tegelik kulu.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.