Mittetulundusuhingute ja sihtasutuste investeeringutoetuse taotlus

Elektroonilisse keskkonda saab siseneda üksnes MTÜ või SA juhatuse liige. Kui taotlust soovib sisestada või toiminguid teostada teine isik, siis selleks on vajalik edastada allkirjastatud volitus Saue valla e-teenuste arendusjuhile aadressil katlin@sauevald.ee, kes loob teile vastavate õigustega ligipääsu.

 

Saue valla mittetulundusühingutele (MTÜ) ja sihtasutustele (SA) on võimalus iga-aastaselt taotleda vallalt toetust avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks, renoveerimiseks ja/või kogukonnategevust toetava inventari soetamiseks.

Mis on avalikkusele suunatud hoone või rajatis ja mis on avalikku tegevust toetav inventar? 

Hooneks loeme avalikus kasutuses olevat seltsimaja, kultuurimaja, spordihoonet või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega hoonet.
 
Rajatiseks võivad olla avalikus kasutuses olev mänguväljak, spordiplats, külakiik, laululava, lõkkeplats, park, puu- ja taimeistik (haljastus), teeviit (sh märk, külatähis jms), õppe-, tervise-, matka- või puhkerada, puhkekoht või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega rajatis.
 

Avalikus kasutuses olev inventar on ese või asi, mis loob kohalikule elukeskkonnale või kogukonna tegevusele lisandväärtust, nt tehnika, masinad, mööbel või mõni muu sarnase eesmärgi ja otstarbega inventar.

Toetuse taotlemiseks vajalikud eeldused

Avalikkusele suunatud hoone või rajatis:

 • Peab asuma üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistul või muu avaliku kasutamise sihtotstarbega kinnistul (sh teemaal);
 • peab olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kastusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses;
 • on kajastatud valla arengukavas ja vastab arengukeskuste arengupõhimõtetele;
 • rajamise või olemasolu vastu peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ja piirkondlik tähtsus.
 • Elluviimise eeltingimus on piisav kasusaajate arv, sh eelistatakse projekte, mille kasusaajate arv on suurem.

Avalikkusele suunatud inventar peab:

 • Olema soetamise järgselt toetuse taotleja omandis või kasutuses;
 • teenima avalikku huvi või toetama kogukonna tegevust;
 • looma kohalikule elukeskkonnale või kogukonnale lisandväärtust;
 • toetama valla arengukava eesmärke.

Tingimused taotlevale MTÜ-le või SA-le

 • Taotleja asukoht või tegevuskoht peab olema Saue vald.
 • Taotleja põhikirjast tulenev tegevuse eesmärk peab olema aleviku, küla või muu tervikliku piirkonna elukeskkonna arendamine ning avalikkuse kaasamisele ja avaliku huvi realiseerimisele suunatud tegevus.
 • Taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud.
 • Taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Saue valla ees.
 • Taotleja majandusaasta aruanne ning muud õigusaktidega nõutavad avalikud dokumendid on esitatud ja avalikustatud õigusaktides sätestatud korras ja tähtajaks.
 • Taotleja juhatuse liikmetel on laitmatu maine ja kogukonna toetus.
 
 Taotlemise tähtaeg on soovitava investeeringu tegemise aastale eelneva aasta 1. september.

Toetuse suurus

 • Ilma välise kaasfinantseeringuta maksimaalselt 5000 eurot.
 • Välise kaasfinantseeringu korral (nt KOP, LEADER vms) omafinantseeringu osa, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 25% kavandatava projekti kogumaksumusest.
 

Oluline on teada, et toetust eraldatakse ühes kalendriaastas üldjuhul vaid ühele taotlejale ühes alevikus, külas või muus terviklikus piirkonnas. Kui alevikus, külas või muus terviklikus piirkonnas tegutseb mitu lõikes 1 sätestatud tingimusele vastavat taotlejat, siis otsustab taotluse/taotluste nõuetele vastavuse ja rahaliste vahendite eelarve projekti suunamise vallavalitsus, lähtudes planeeritava tegevuse või soetuse prioriteetsusest, vajalikkusest ja kasusaajate hulgast. Kui asustusüksuses tegutseb üks tingimustele vastav taotleja, kes esindab mitut teineteisest lahus paiknevat ajalooliselt eristuvat piirkonda, võib taotluseid esitada rohkem kui üks.

Hindamisel eelistatakse projekte, milles MTÜ või SA omafinantseering on vähemalt 10% projekti kogumaksumusest ning mille kasusaajate arv on suurem.

Toetuse taotlemiseks esita vallavalitsusele 1. septembriks:

 • Etteantud vormil taotlus;
 • maa omandiküsimustega seotud dokumendid (asjakohasel juhul);
 • eelarve aluseks olev riigihanke tulemus või projekteerija (või teise pädeva isiku poolt) koostatud hinnakalkulatsioon (asjakohasel juhul);
 • alla riigihanke piirmäära jäävate hangete korral (sh mitte riigihanke kohuslased) vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist koos hinnapakkumise lähteülesandega;
 • objekti ehitamiseks või renoveerimiseks vastav projektdokumentatsioon (asjakohasel juhul).