Saue Valla Noortevolikogu

Saue Valla Noortevolikogu 2023

1.-21. veebruarini said Saue valla 13-24-aastased noored esitada sooviavaldusi, et kandideerida esmakordselt Saue Valla Noortevolikokku.
 
Avaldusi laekus 11.
 
Et noortevolikogu põhimäärus ütleb, et juhul, kui kandidaatide arv on vähemalt 5 ja ei ole suurem kui 15, siis valimisi läbi ei viida, kinnitas valimiskomisjon avalduse esitanud noored noortevolikogu liikmeteks.
 
Saue Valla Noortevolikogu liikmed: Indrek Paljak, Jakob Emmanuil Milerman, Stenar Niinemets, Markus Sirts, Mariel Peekman, Ats Marek Tender, Aliise Litvinov, Laura Chiara Vaikmaa, Stella Vanamölder, Martaliisa Meindorf ja Miia Maria Niilits.
 
Noortevolikogu valis 10. augustil valla esimese noortevolikogu esimeheks Aliise Litvinovi ning aseesimehed on Stenar Niinemets ja Stella Vanamölder.
 
 

Mis on noortevolikogu?

Noortevolikogu eesmärk on esindada ja kaitsta noorte huvisid Saue vallas, rääkida kaasa valla noori puudutavates küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ja kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
 
Noortevolikogu on Saue Vallavolikogu juures tegutsev Saue valla noortest koosnev nõu andva õigusega osaluskogu, mis esindab Saue valla noorte huve ja tegutseb vabatahtlikkuse alusel.
 
Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Saue valla õigusaktidest ja Saue Valla Noortevolikogu põhimäärusest.
 
Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevustel.
 
Noortevolikogus on viis kuni viisteist liiget, kes valitakse salajase hääletamise teel kuni üheks aastaks.
 
Noortevolikogusse kandideerimisõigus on Saue vallas elavatel või õppivatel noortel vanuses 13-24 aastat.
 
Sooviavalduse noortevolikogusse kandideerimiseks esitab noor ise või kandidaadi nõusolekul saab sooviavalduse esitada kandidaadi ülesseadmiseks ka kooli õpilasesindus või vallas tegutsev noorteühendus.
 
Kandidatuuri esitamine
Avaldusi võetakse vastu elektrooniliselt e-mailile info@sauevald.ee ja paberkandjal Saue vallamajas ning halduskeskustes.
 

 

 NB! Järgmised Saue Valla Noortekogu valimised toimuvad 2024. aastal.
Enne kandidatuuri esitamist loe kindlasti läbi Saue Valla Noortevolikogu põhimäärus.
 
Saue Valla Noortevolikogu kandidaatide nimekiri ja kandidaatide tutvustused (kandidaadi nõusolekul) avalikustatakse Saue valla veebilehel.
 
Kandidaatidel on õigus juba pärast avalduse esitamist alustada enda kandidatuuri tutvustamisega.
 
 Juhime siinjuures tähelepanu, et juhul, kui kandidaatide arv on vähemalt 5 ja ei ole suurem kui 15, valimisi läbi ei viida ja valimiskomisjon kinnitab avalduse esitanud noored noortevolikogu liikmeteks.
Kui tähtajaks esitatakse vähem kui 5 kandidaati, pikendatakse kandidaatide esitamise tähtaega 30 päeva võrra ja valimispäev lükkub 30 päeva võrra edasi.
 
Kui ka täiendatud tähtaja jooksul jääb kandidaatide arv alla 5, siis edasisi tegevusi valimiste läbiviimiseks ei teostata ja noortevolikogu jääb loomata.
 
Valimispäev
Saue Valla Noortevolikogu valimised on elektroonilised.
 
Juhul, kui kandidaatide arv on vähemalt 5 ja ei ole suurem kui 15, valimisi läbi ei viida ja valimiskomisjon kinnitab avalduse esitanud noored noortevolikogu liikmeteks.
 
Noortevolikogu valimistel saavad hääleõigusega osaleda Eesti rahvastikuregistri andmetel vallas elavad või Eesti hariduse infosüsteemi andmetel valla territooriumil asuvates põhi- ja üldkeskharidust pakkuvates õppeasutustes õppivad noored vanuses 12–26 aastat.
 
Valmistulemused
Valituks osutuvad kandidaadid, kes said enim hääli. Valimistulemused kinnitab valimiskomisjoni otsusega ja avaldatakse kohe.
 
Kui mitu kandidaati on saanud sama arvu hääli, selgitab valimiskomisjon noortevolikogu liikmeks saaja välja avaliku liisuheitmise teel.
 
Valimiskomisjon
Saue Valla Noortevolikogu valimisi korraldab Saue Vallavalitsuse kinnitatud valimiskomisjon.
 
Komisjoni esimees on vallavalitsuse haridus- ja noorsootööspetsialist Margit Ots ning liikmed vallasekretär Kirsti Saar, haridusosakonna juhataja Birgit Tammjõe-Tulp, arendusosakonna juhataja Indrek Eensaar ja volikogu assistent Kerstin Vaikmaa. 
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Margit Ots
haridus- ja noorsootööspetsialist
Telefon: 511 2820