Operatiivne ohuteavitussüsteem

Hea Saue valla elanik, kogukonna esindaja, korteriühistu esimees, ettevõtja! Saue vallavalitsus kutsub teid liituma hädaolukorrast teavitamise süsteemiga.

Me loodame, et ei juhtu, kuid tahame olla valmis

Hädaolukorra seadus paneb omavalitsustele tõsised ülesanded kriisideks valmistumisel, mis puudutavad eeskätt elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist, elanike teavitamist, evakuatsiooniks valmistumist ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamist.
 
Elutähtsad teenused, mille toimepidevuse või taastamise eest hädaolukorras koostöös ettevõtetega vastutavad kohalikud omavalitsused, on kohalike teede läbitavus, vesi, kanalisatsioon ja küte.
 
Saue vallavalitsus soovib, et igaüks eraldi ja ühiselt koos vallaga oleks valmis kõikvõimalikeks hädaolukordadeks, mis võivad ette tulla meie valla territooriumil, sest turvalisus on meie jaoks väga oluline.

Mis on hädaolukord? 

Hädaolukord on sündmus, sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus:
  • mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid teiste elutähtsate teenuste toimepidevuses;
  • mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus ja on vajalik rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid.

Hädaolukorrast teavitamine

Valla üks ülesanne hädaolukorras on jagada elanikele infot, mis on juhtunud ja kuidas käituda, sestap käivitas Saue vallavalitsus koostöös AS-iga Telia Eesti vallaelanike jaoks operatiivse ohuteavitussüsteemi, mille kaudu edastada SMS-i teel olulist infot vaid hädaolukorras.
 
Ohuteavitusega on võimalik liituda kõigil, kes edastavad enda mobiiltelefoni numbri vallavalitsusele. Usaldust ei kuritarvitata. SMS-iga saabub vaid ohuolukorraga seonduv hädavajalik info.

Teavitusest loobumine

Juhul, kui te soovite teavitusest loobuda, saatke vabas vormis e-kiri aadressil info@sauevald.ee, pannes kirja telefoninumbri, mis süsteemist eemaldada.

Numbri edastamine