Õpilasliinid

Saue Valla õpilasliine (siseliine) teenindab AS SAMAT. AS SAMAT dispetšerteenistuse telefon on 6 779 663.

 

UUS!

Muudatus Ääsmäe siseliinidel alates 4.12.2017

Saue valla õpilasi ja ka täiskasvanuid teenindavad S ja Ä tähisega liinid, sõiduplaanid leiate Ühistranspordi infosüsteemi lehelt

Saue valla elanikele on sõit liinidel tasuta. Sõiduõiguse annab isikustatud ühiskaart või ühiskaardi funktsiooni omav õpilaspilet.

 

Uus kooliaasta toob uue täiendava koolibussiliini Saue piirkonda

Koos saabuva kooliaastaga alustavad 1.septembril tööd Saue valla siseliinid (S- ja Ä-tähisega liinid), mille graafikud on seatud küll eelkõige õpilaste vajadusi arvestades. Koos uue kooliaastaga lisandub ka uus täiendav bussiliin S6, mis hakkab sõitjaid teenindama hommikuti liinil Püha külast läbi Välja elurajooni Saue Gümnaasiumisse. See võimaldab senise S2 liini teha lühemaks ning kaob probleem, et viimastes peatustes ei mahtunud kõik sõitasoovijad enam bussi. Uued sõiduplaanid on nähtavad veebis www.harjuytk.ee ja alates 17.08.2016 ka: www.peatus.ee

Vajadusel korrigeeritakse liinide marsruuti ja väljumisaegu oktoobrist või pärast esimese veerandi lõppu. Tõenäoliselt algab teisest kooliveerandist Pääsküla Gümnaasiumi remont, mis toob kaasa S3 pikendamise asenduskoolini Mustamäel.  

Saue valla elanikele on sõit siseliinidel tasuta

Saue valla siseliinidel (ehk nn koolibussiliinidel) on sõitmine tasuta kõigile rahvastikuregistris Saue valda sissekirjutust omavatele elanikele (ka täiskasvanutele). Tasuta sõiduõiguse saamiseks peab sõitja omama isikustatud ühistranspordi kaart (nn roheline kaart, mida õpilastel asendab enamasti vastavat funktsiooni omav e-õpilaspilet).  Sõitjad (sh ka õpilased) peavad bussi sisenedes kindlasti valideerima kaardi vastava seadme abil mis asuvad bussijuhi juures. Siseliinidel saavad sõita ka inimesed kes ei ole Saue valla elanikud, kuid nemad peavad lunastama sõidupileti vastavalt Harjumaa piletitsoonidele.

Kui kooli pole võimalik pääseda valla siseliini kasutades siis on Saue valla õpilastel, kellel vähemalt ühe vanema elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, lisaks siseliinidele tasuta sõidu õigus kooli ning koolist koju ka maakonna bussiliinidel või reisirongiliinidel.

Soodustus kehtib lastele, kes õpivad üldhariduskooli päevases õppevormis või omandavad põhihariduse baasil kutsekeskharidust. Nii Tallinna linnatranspordis, Harju maakonnaliinide bussides kui ka reisirongis sõidusoodustuse saamiseks peab lapsel olema isikustatud kontaktivaba kaart milleks võib olla e-õpilaspilet või ühistranspordi kaart. Juhul kui kool ei kasuta e-õpilaspiletit peab vanem ise soetama ühistranspordi kaardi ning selle lapse nimele isikustama.

Kui õpilane kasutab kooli või koolist koju sõiduks maakonna bussiliine või reisirongiliine siis peab lapsevanem esitama Saue Vallavalitsusele avalduse, mille alusel sotsiaalosakond esitab tellimuse Harjumaa Ühistranspordikeskusele või Elronile. Sõidusoodustuse taotlemiseks tuleb esitada lapsevanemal avaldus 1. septembriks ja 1. jaanuariks. Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi. Põhjuseks on siin asjaolu, et Eesti Hariduse Infosüsteemi kantakse õpilase info 1 kuu jooksul ning seetõttu pole vallavalitsuse töötajatel võimalik infot registrist kontrollida.

Kui ülalmainitud transpordiliigid ei sobi, siis on võimalik taotleda sõidupiletite kompenseerimist teiste Saue valda läbivate bussiliinide osas. Kaugliinidel ja muudel liinidel õpilase tehtud sõitude kompenseerimiseks esitab lapsevanem vormikohase avalduse ja kuludokumentide loetelu hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu viimaseks päevaks. Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi. Kindlasti ei ole vaja avaldusega koos esitada kleebitud pileteid.

Kuludokumentide loetelu esitamisel peab meeles pidama:

1. ühe päeva kohta on lubatud esitada kuludokumendid sõiduks kooli ja koju (korduvat edasi tagasi sõitmist ühel päeval ei kompenseerita);

2. kompenseerimisele kuuluvad ainult koolipäevade kuupäevadega sõidupiletid (koolivaheajale langevaid ei kompenseerita);

3. kuludokumentide loetelu peab olema kuupäevalises järjestuses.

4. avalduse esitaja on kohustatud kuludokumendid säilitama 6 kuu jooksul alates avalduse esitamisest ja vajadusel esitama Saue vallavalitsuse esindajale kontrollimiseks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates vastava teate saamisest.

Sõidukompensatsioon puuetega lastele

Juhul, kui oma puudest tulenevalt ei saa õpilane kasutada ühistransporti siis kompenseeritakse sügava ja raske puudega õpilaste vanematele lapse kooli ja koolist koju sõitmise kulud 64 eurot kuus ning juhul kui kodu ja koolivaheline teepikkus on pikem kui 10 kilomeetrit siis on kompensatsiooni suuruseks 120 eurot kuus. Avaldus koos õpilaspileti või koolitõendiga tuleb esitada 1. septembriks ja 1. jaanuariks.

Kõik avalduse vormid on leitavad Saue Vallavalitsuse kodulehelt: http://sauevald.kovtp.ee/et/avaldused-ja-blanketid2

Õpilastele sõidusoodustuste andmist reguleeriva Saue Vallavolikogu määruse leiate: https://www.riigiteataja.ee/akt/412072016010?leiaKehtiv

Tekkivate küsimustega palume pöörduda Saue valla sotsiaalosakonda telefonil 654 1144 või sirli.sostar@sauevald.ee