Projektide toetajad - arhiiv

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetati Saue Vallavalitsust Keskkonnaprogrammi veemajanduse programmist Ääsmäel keskkonnaohtlike reostusobjektide likvideerimiseks.

Projekti nimi: Ääsmäel asuvate keskkonnaohtlike reostusobjektide likvideerimine.

Projekti tulemusena likvideeriti keskkonnaoht kahel Ääsmäel asuval objektil:

1)      Eemaldati Salu tänaval majade nr 7 ja 9 läheduses ca 170 msuurusel alal avaliku tänava rohumaal maa sees asunud kunagised keskkütte kütusemahutid, sh eemaldatid töid segavad puud, eemaldati mahutite sisu, mahutid ja kessoonid, suleti eramajadeni viivad toruotsad, veeti ära betoonjäägid ja kännud, teostati tagasitäide ja korrastati maa-ala. Vedelad kätusejäägid käideldi AS EcoPro Tallinna Jäätmekäitluskeskuses.

2)      Likvideeeriti Mõisa tee ääres asuva endise sigala katlamaja juures asuv masuudireostus ja eemaldati maa sees asunud mahuti, sh eemaldati reostunud pinnas ja vedelad jäätmed, kaevati välja mahutina kasutusel olnud betoonrõngastest põhjata kaev, suleti katlamaja väljavool, kooriti reostus ca 120 m2 suuruselt alalt sügavusega 0,5 m, teostati tagasitäide ning heakorrastati maa-ala.

Kokku likvideeriti 23,92 tonni ohtlikke jäätmeid ja ligi 200 tonni reostunud pinnast ning korrastati territoorium ca 290 m2 alal.

Tööd teostas AS EcoPro ja omanikujärelvalvet teostas Raimu Rauks.

Tööde lõpp 30.06.2015.

Kokku oli projekti maksumus koos omanikujärelvalve kuluga 25 090 eurot, millest KIKi toetus oli 21 978 eurot.