Puurkaevud

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta. Puurkaevu/-augu rajamise juhis, taotluste vormid ja õigusaktid on leitavad Keskkonnaameti koduleheküljel: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pohjavesi 
 
Peamised tegevused
  • asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega
  • projekti koostamine litsentsi omava ettevõtte poolt, projekti kooskõlastamine kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaametiga, ehitusloa väljastamine
  • puurkaevu või -augu rajamine ja andmete kandmine registritesse
  • puurkaevu või -augu kasutusele võtmine (kasutusteatis või kasutusluba)
 
Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine 
Enne puurkaevu/-augu rajamist tuleb puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb esitada puurkaevu/-augu asukoha kooskõlastamise taotlus.  
Taotluse vorm on leitav https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pohjavesi  („Abimaterjalid" – vorm 1) või Riigi tTeatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001 
 
Puurkaevu/-augu rajamine
Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Nimekiri tegevuslubade omanike kohta on leiatav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt http://www.envir.ee/et/hudrogeoloogiliste-toode-litsentsikomisjon-ja-litsentsiomanike-nimekiri.
 
Puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja rajamise taotluse koos nõutavate lisadega tuleb esitada digitaalselt Ehitisregistri kaudu www.ehr.ee.
 
Puurkaevu- ja puuraugu ehitusloa taotluse läbivaatamisele rakendub riigilõiv vastavalt „Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse" § 331'2 „Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine". Rohkem infot: http://sauevald.ee/riigiloiv.
 
Kui projekt on Keskkonnaametilt saanud kooskõlastuse, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa läbi ehitisregistri, pärast mida võib asuda puurkaevu või -auku rajama. Puurkaevu andmed tuleb kanda pärast rajamist ka Keskkonnaregistrisse (kannab puurkaevu ehitaja ise).
 
Kasutusele võtmine
Viimane samm on puurkaevu või -augu kasutusele võtmine ehk tuleb taotleda vastavalt puurkaevu või -augu olemusele (olenevalt tootlikkusest ja kasutajate arvust) kas kasutusteatist või kasutusluba. Vormid on leitavad https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pohjavesi  - „Abimaterjalid" vorm 5 (kasutusteatis) või vorm 6 (kasutusluba)  - või Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001.