Puurkaevude ja -aukude ning salvkaevude asukoha kooskõlastamise, rajamise, ümberehitamise ja lammutamise taotluste ja teatiste vormid
 

 

NB! Kui klõpsate lingil, leiate taotuste ja teatiste vormid määruse lõpust lisadena.
 
Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta. Puurkaevu või-augu rajamise juhis, taotluste vormid ja õigusaktid on leitavad Keskkonnaameti koduleheküljel või Riigi Teatajas.
 
Peamised tegevused
  • asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega
  • projekti koostamine litsentsi omava ettevõtte poolt, projekti kooskõlastamine kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaametiga, ehitusloa väljastamine
  • puurkaevu või -augu rajamine ja andmete kandmine registritesse
  • puurkaevu või -augu kasutusele võtmine (kasutusteatis või kasutusluba)
 
Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine
Enne puurkaevu või -augu rajamist tuleb puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb esitada puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotlus.
 
Puurkaevu või -augu rajamine
Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. 
 
 
Puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja rajamise taotluse koos nõutavate lisadega tuleb esitada digitaalselt Ehitisregistri kaudu.
 
Puurkaevu- ja puuraugu ehitusloa taotluse läbivaatamisele rakendub riigilõiv vastavalt „Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse" § 331'2 „Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine".
 
Kui projekt on saanud Keskkonnaametilt kooskõlastuse, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa läbi ehitisregistri, pärast mida võib asuda puurkaevu või -auku rajama. Puurkaevu andmed tuleb kanda pärast rajamist ka Keskkonnaregistrisse (kannab puurkaevu ehitaja).
 
Kasutusele võtmine
Viimane samm on puurkaevu või -augu kasutusele võtmine ehk tuleb taotleda vastavalt puurkaevu või -augu olemusele (olenevalt tootlikkusest ja kasutajate arvust) kas kasutusteatis või kasutusluba.