Puurkaevude ja -aukude ning salvkaevude asukoha kooskõlastamise, rajamise, ümberehitamise ja lammutamise taotluste ja teatiste vormid
 

 

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta. Puurkaevu või-augu rajamise juhis, taotluste vormid ja õigusaktid on leitavad Keskkonnaameti koduleheküljel või Riigi Teatajas.
 
Peamised tegevused
  • asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega
  • projekti koostamine litsentsi omava ettevõtte poolt, projekti kooskõlastamine kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaametiga, ehitusloa väljastamine
  • puurkaevu või -augu rajamine ja andmete kandmine registritesse
  • puurkaevu või -augu kasutusele võtmine (kasutusteatis või kasutusluba)
 
Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine
Enne puurkaevu või -augu rajamist tuleb puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb esitada puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotlus.
 
Puurkaevu või -augu rajamine
Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. 
 
 
Puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja rajamise taotluse koos nõutavate lisadega tuleb esitada digitaalselt Ehitisregistri kaudu.
 
Puurkaevu- ja puuraugu ehitusloa taotluse läbivaatamisele rakendub riigilõiv vastavalt „Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse" § 331'2 „Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine".
 
Kui projekt on saanud Keskkonnaametilt kooskõlastuse, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa läbi ehitisregistri, pärast mida võib asuda puurkaevu või -auku rajama. Puurkaevu andmed tuleb kanda pärast rajamist ka Keskkonnaregistrisse (kannab puurkaevu ehitaja).
 
Kasutusele võtmine
Viimane samm on puurkaevu või -augu kasutusele võtmine ehk tuleb taotleda vastavalt puurkaevu või -augu olemusele (olenevalt tootlikkusest ja kasutajate arvust) kas kasutusteatis või kasutusluba.