Raieloa taotlus

 

Raieloa taotlus

Kirjeldus:

Puude raieks Saue valla tiheasumialadel tuleb taotleda raieluba.

Raieluba peab olema:

- erakinnistul kasvava puu (ka põõsa) raieks, mille rinnasdiameeter on
üle 8 cm, v.a viljapuud;
- avalikel aladel kasvavate mistahes rinnasdiameetriga mistahes puu- ja põõsa raieks;
- kuivanud või ohtlikuks muutunud puu raieks;
- ehitusaluse puu raieks;
- puu tüveharu ja ladva eemaldamiseks ning puu võra vähendamiseks rohkem kui 25%.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel.

Raieloa saamiseks esitatakse vähemalt 30 päeva enne raie kavandamist vormikohane raieloa taotlus. Raieloa taotlusele lisatakse nõutud lisadokumendid ja kooskõlastused (määruse § 4 lõige 2 ja 3 kohaselt).

Raieluba väljastatakse tasuta. Vajadusel ja vastavalt määrusele tuleb raiutav puu asendada uuega – asendusistutuse kulud kannab raieloa saaja.

Eritingimus: 
tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist vajava (avariiohtliku) puu korral teatab kinnisasja omanik või valdaja Saue Vallavalitsusele esimesel võimalusel likvideerimist vajavate puude arvu, liigi, täpse asukoha aadressi ja võimalusel saadab puudest foto. Saue Vallavalitsus fikseerib puu kohese likvideerimise vajaduse, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust esitatud kirjeldusele. Kohest likvideerimist nõudvale puule raieluba ei vormistata.

Kestvus:

30 kalendripäeva alates viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Õigusaktid:

Looduskaitseseadus

Puu raieloa andmise tingimused ja kord Saue vallas 

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist vastavalt oma teeninduspiirkonnale

 

Taotlemine elektrooniliselt

 

 

Taotlemise e-vorm:

 <- vajuta siia
 

Vajalikud sammud:

 

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda
Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.  

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Laadige taotluse vorm arvutisse või täitke taotluse vorm paberkandjal ja lisage juurde vajalikud lisadokumendid ja kooskõlastused.

E-posti teel saadetavale taotlusele tuleb lisada digiallkiri ning taotlus tuleb saata registreerimiseks aadressile info@sauevald.ee. Lisadokumendid lisada kõik ühte digikonteinerisse.

Paberkandjal (kui digiallkirja võimalus puudub) esitatavale taotlusele tuleb lisada allkiri ning edastada allkirjastatud originaaldokument Saue Vallavalitsusse. Kontaktid ja vastuvõtuajad

Vajaminevad
dokumendid:

Täidetakse juhul, kui pole võimalik digitaalselt allkirjastada.