Raske ja sügava puudega lapsele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse taotlus

 

Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil helen.veensalu@sauevald.ee.
 
Teenuse sihtgrupp on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavad raske ja sügava puudega lapsed kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.
 
Tugiisikuteenus on last toetav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus laps vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
 
Lapsehoiuteenus on taotlejat toetav teenus, mille eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.
 
Kui vallavalitsus saab lapse abivajadusest teada, selgitab spetsialist välja teenuse vajaduse ja ulatuse ning abistab inimest teenuse saamiseks taotluse esitamisel või toimingu tegemisel, vajadusel ka teenuse osutaja leidmisel.
 
Teenuse saajal on õigus enne teenuse saamist kohtuda omavahelise sobivuse hindamiseks teenuse osutajaga, kes teenust osutama hakkab.
 
Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi, arvestades konkreetse lapse ja tema perekonna vajadusi.
 
Teenuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele allkirjastatud taotluse. Taotluses märgitakse teenuse taotlemise põhjendus ja lapse abivajaduse kirjeldus. Taotleja lisab taotlusele nende olemasolul puudega lapse rehabilitatsiooniplaani, sotsiaalkindlustusameti otsuse lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta, eestkostjaks määramise kohtumääruse ning muud asjakohased dokumendid.
 
Vallavalitsus otsustab teenusele suunamise või teenusele mittesuunamise 10 tööpäeva jooksul arvates viimase vajaliku dokumendi saamisest.
 
Teenusele ei suunata, kui teenuse vajaduse hindamise tulemusena selgub, et teenuse osutamine isikule ei ole põhjendatud.
 
Teenus on tasuline. Teenuse saaja omaosalus on 10% kogu teenuse kuumaksumusest või vallavalitsuse kehtestatud teenuse hinnast kalendrikuus.
 
Teenus on tasuta, kui leibkonna kolme viimase kalendrikuu keskmine sissetulek leibkonna liikme kohta kalendrikuus on alla kolmekordse toimetulekupiiri, kuid vallavalitsus võib vajadusel otsustada ka muudel põhjendatud juhtudel omaosaluse katmise Saue valla eelarvest osaliselt või täielikult.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Helen Veensalu
erivajadustega laste spetsialist
Telefon: 5340 4313