Riiklik toimetulekutoetus

 

 

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.
 
Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohalikule omavalitsusele, mille haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht.
 
Toimetulekutoetuse arvestamise alus on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja toimetulekupiir.
 
Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.
 
Kuni 31.05.2022 oli toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus, alaealisele liikmele 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir oli 120 eurot kuus. 
 
Alates 1. juunist 2022 on toimetulekupiir:
  • pere esimesele või ainsale liikmele 200 eurot;
  • igale järgnevale täiskasvanud pereliikmele 160 eurot;
  • igale alaealisele lapsele 240 eurot.
 
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 
 
Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on: toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud – sissetulekud.
 
Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud võlgnevusi eluasemekulude hulka ei arvestata.
 
Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad, samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud inimesed, keda seob ühine kodune majapidamine.
 
Perekonna koosseisu loetakse ka kuni 24-aastased õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress langeb kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiga.
 
Kaasa võtke eluruumi kasutamise õigust (esmapöördumisel) ja eelmise kuu eluasemekulusid (üür, kommunaalkulud: elekter, maamaks, kindlustus, vesi, kanalisatsioon, prügivedu) tõendavad dokumendid.
 
Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemelaenu kulusid, on muuhulgas vaja esitada:
  • kehtiv eluruumi ostmiseks sõlmitud laenuleping (hüpoteeklaenu leping, asjaõigusleping või ostu-müügileping), mis kinnitab eluaseme soetamist, koos maksegraafikuga;
  • maksepuhkuse kasutamise või maksepuhkusest keeldumise tõend (pangast);
  • kohustuslik eluasemekindlustusleping koos igakuise makse suurusega;
  • vabatahtlik kindlustusleping selle olemasolul.
 
Eluasemelaenu tagasimakse hüvitamine toimub maksimaalselt kuuel kuul kalendriaastas. Rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht peavad ühtima ostetud eluaseme aadressiga. Juhul, kui laenulepingu pooli on kaks, aga ainult ühel on õigus toetusele, läheb toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse 50 % summast.
 
Netosissetulekutest arvestatakse maha täitemenetluse seadustiku §-de 131 ja 132 kohaselt õiguspäraselt täitemenetluses kinnipeetud summad. Taotlusele tulevad lisada dokumendid, mis tõendavad kinnipeetud summade suurust.
 
Toimetulekutoetuse taotlejatele, kelle suhtes on algatatud täitemenetlus, tagab Saue Vallavalitsus võlanõustamisteenuse kättesaadavuse.
 
Riiklik toimetulekutoetus määratakse nõuetekohaste dokumentide esitamisest alates viie tööpäeva jooksul ja makstakse kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest välja taotleja pangakontole või eluasemeteenuse osutajale.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja aruanne taotleja vara kohta saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla

Taotlus