Sotsiaaltoetused

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sünnitoetus, täismäär 320 eurot

Esmakordselt koolimineva lapse toetus 160 eurot

Hoolduspere toetus 240 eurot kuus

Koduse lapse toetus 130 eurot kuus, v.a juulikuu

Tugitoetus 45 eurot aastas

Puudega isiku transporditoetus kuni 100 eurot aastas

Koolitranspordi toetus puudega lapsele,

 • kui vahemaa koolist koju on alla 10 km, 64 eurot kuus, v.a juulikuu; 
 • kui vahemaa koolist koju on üle 10 km, 120 eurot kuus, v.a juulikuu

Eestkostetava toetus 250 eurot aastas

Viipekeele tõlketeenuse toetus kuni 500 eurot aastas

Matusetoetus 250 eurot

Sissetulekust sõltuvad toetused

 • Laste ravimitoetus kuni 180 eurot aastas
 • Raske ja sügava puudega isiku ravimitoetus kuni 130 eurot aastas
 • Kooli- ja lasteaiatoidutoetus
 • Terviseabi toetus kuni 310 eurot aastas
 • Hoolekandeasutuse teenuse toetus kuni 500 eurot kuus
 • Õpilaskodu kulude toetus
 • Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus
 • Lapse ühekordne vajaduspõhine toetus kuni 130 eurot aastas

Erakorralised toetused

 • Erakorraline ühekordne toetus
 • Vältimatu sotsiaalabi toetus