Sportlase toetuse taotlus

 

Sportlaste toetamise korra eesmärk on toetada Saue valla noorsportlaste arengut, tõsta nende konkurenstivõimet omaealiste seas, lihtsustada üleminekut täiskasvanute klassi ja tunnustada sportlasi heade tulemuste eest.
 
Toetust makstakse 10-22-aastastele Saue valla sissekirjutusega sportlasele, kes:
  1. kuulub oma ala esinduskoondisse või on spordiseaduse § 4 lõikele 3 vastava spordialaliidu liige, mille koosseisu kuulub vähemalt sada sportlast ja
  2. on saavutanud juunioride või põhiklassi Eesti meistrivõistlustel, kus on osalejaid vähemalt viis, kahe viimase aasta jooksul 1.-3. koha.
 
Taotlejal peavad toetuse saamiseks olema täidetud mõlemad tingimused. Taotluse võib vallavalitsusele esitada nii sportlane ise (või alaealise puhul eestkostja) kui ka spordiorganisatsioon. Sõltumata taotlejast, makstakse toetus välja sportlasele (tema eestkostjale), mitte spordiorganisatsioonile.
 
Kui toetust taotletakse alaealisele, on teiste taotlejatega võrreldes eelistatud see taotleja, kelle mõlema vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on toetuse taotlemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald. 
 
Ühel sportlasel on võimalik saada kalendriaastas toetust kuni 1600 eurot, seega võib ta taotleda toetust ka mitmel korral aastas, kuid summa summarum saab toetuse suurus olla kuni 1600 eurot. 
 
Toetust saab taotleda võistlustel või treeningutel / treeninglaagrites osalemise kulude katteks ja / või varustusega seotud kulude katteks. Valla toetus saab olla kuni 70% kogu taotluse eelarvest.
 
Toetust ei eraldata taotluse esitamise hetkeks juba tehtud kulutustele ja juba toimunud tegevustele ning toitlustusega seotud kulude katteks. Vallavalitsus võib keelduda toetuse eraldamisest, kui taotleja ei ole korrektselt täitnud varasemalt eraldatud toetuse lepingus sätestatud nõudeid (sh aruande korrektne ja õigeaegne esitamine, valla sümboolika kasutamine jms). 
 

 

Taotlusega koos tuleb esitada spordialaliidu digiallkirjastatud kinnituskiri, et sportlasel on olemas saavutused, mis määruses nõutud. Taotlusi vaatab vallavalitsus läbi neljal korral aastas – iga kvartali viimasel istungil.
 
  Eelarveliste vahendite puudumise tõttu ei toimu 2021. aasta sportlaste toetuse  IV jaotusvooru. Kõik pärast 2021. aasta 15. septembrit esitatud  taotlused liiguvad automaatselt edasi 2022. aasta I jaotusvooru. 2022. aasta I jaotusvooru taotlusi hinnatakse Saue Vallavalitsuse I kvartali viimasel istungil, 30. märtsil. I jaotusvoorus osalemiseks tuleb taotlus esitada vallavalitsusele  kaks nädalat enne istungi toimumist ehk hiljemalt 16. märtsiks 2022.Taotlused tuleb esitada Spoku-nimelises keskkonnas. 
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Kristiina Hunt
kultuuritööspetsialist
Telefon: 521 9703