Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui täidetud on järgmised tingimused:
  • laps on sündimise hetkel Saue valla elanik;
  • mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse sünni hetkel ja toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga.
 
Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal, kes vastab toetuse tingimustele, on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses.
 
Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.
 
Sünnitoetus makstakse välja kahes osas. Esimene osa makstakse välja 10 tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist ja teine lapse üheaastaseks saamise kuul.
 
Teine osa sünnitoetusest makstakse välja tingimusel, et laps ja tema vanemad on väljamaksmise ajal endiselt Saue valla elanikud.
 
Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue valla elanik, makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast (80 eurot). Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on Saue valla elanikud mõlemad lapse vanemad, ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa suurust.
 
Sünnitoetust on õigus taotleda kuni kuus kuud pärast lapse sündi.
 
 
Sünnitoetuse esimene osa makstakse välja 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.
 
Sünnitoetuse teine osa makstakse välja lapse üheaastaseks saamise kalendrikuu viimaseks tööpäevaks. Sünnitoetuse teise osa taotlemise alus on esitatud sünnitoetuse taotlus, uut taotlust esitama ei pea.
 
Sünnitoetuse täismäär on 320 eurot.