Teemaplaneering

 

Saue valla territooriumil detsembris 2012 on kehtestatud järgmine teemaplaneering:

Saue Vallavolikogu kehtestas 20.12.2012 otsusega nr 105teemaplaneeringu "Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Saue valla territooriumil".  Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Kiili-Paldiski D-kategooria maagaasitorustiku trassi paiknemine ning torustiku kaitsevööndi määramine Saue valla haldusterritooriumil. Saue valla territooriumile planeeritav ca 9 km pikkune gaasitrassi lõik on osa ca 48 km pikkusest Kiili-Paldiski trassist. Teemaplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta kehtivat Saue valla üldplaneeringut gaasitorustiku asukoha osas, st kavandada torustik Keila ja Saue linna vahelises lõigus Tallinna ringtee trassi koridori asemel Tallinn-Paldiski raudtee koridori. Teemaplaneering on Saue Vallavolikogu 25.08.2005 määrusega nr 006 kehtestatud Saue valla üldplaneeringut täpsustav planeering. Teemaplaneering on vastavuses Saue Vallavolikogu 29.11.2012 otsusega nr 89 kehtestatud Saue valla üldplaneeringuga, mis jõustus 01.01.2013.

otsus

seletuskiri

üldskeem

põhijoonis 2-7

põhijoonis 2-8

põhijoonis 2-9

põhijoonis 2-10

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila linnas paiknemise teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne 

KSH aruanne kättesaadav koostaja Hendrikson & Ko veebilehel:www.hendrikson.ee


AS Eesti Gaas gaasivõrgu riskianalüüs

AS Eesti Gaas gaasivõrgu riskianalüüsi täiendamine