Toetus sportlastele

 Sportlaste toetuste 2019. aasta IV jaotusvoor jääb äraSaue Vallavalitsus otsustas 25.09.2019 istungil, et sportlaste toetuste 2019. aasta IV jaotusvoor jääb ära, kuna eelarvelised vahendid on otsas. Uuel kalendriaastal on taas võimalus andeka sportlase toetust taotleda. 2020. aasta I jaotusvooru taotlusi hinnatakse Saue Vallavalitsuse I kvartali viimasel istungil kolmapäeval, 25. märtsil. Taotlused tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt kaks nädalat enne istungi toimumist ehk 11. märtsiks 2020. 
Saue Vallavolikogu võttis 22. veebruaril 2018 vastu määruse nr 17 „Saue valla sportlaste toetamise kord", et vallal oleks võimalik toetada oma andekaid noori sportlasi. Sõna „noor" märgib kuni 26-aastast sportlast ja see vanusepiir tuleneb noorsootöö seadusest, mille järgi on noor 7-26-aastane.
 
Toetust makstakse sportlasele, kes:
  1. kuulub oma ala esinduskoondisse või on spordiseaduse § 4 lõikele 3 vastava spordialaliidu liige, mille koosseisu kuulub vähemalt sada sportlast ja
  2. on saavutanud juunioride või põhiklassi Eesti meistrivõistlustel, kus on osalejaid vähemalt viis, kahe viimase aasta jooksul 1.-3. koha.
Taotlejal peavad toetuse saamiseks olema täidetud mõlemad tingimused. Taotluse võib vallavalitsusele esitada nii sportlane ise (või alaealise puhul eestkostja) kui ka spordiorganisatsioon. Sõltumata taotlejast, makstakse toetus välja sportlasele (tema eestkostjale), mitte spordiorganisatsioonile. 
 
Kui toetust taotletakse alaealisele, on teiste taotlejatega võrreldes eelistatud see taotleja, kelle mõlema vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on toetuse taotlemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald. 
 
Taotlusi vaatab vallavalitsus läbi neljal korral aastas – iga kvartali viimasel istungil. Ühel sportlasel on võimalik saada kalendriaastas toetust kuni 1600 eurot, seega võib ta taotleda toetust ka mitmel korral aastas, kuid summa summarum saab toetuse suurus olla kuni 1600 eurot. 
 
Toetust saab taotleda võistlustel või treeningutel osalemise kulude katteks ja/või varustusega seotud kulude katteks. Valla toetus saab olla kuni 70% kogu taotluse eelarvest, st taotleja peab tagama 30% oma- või kaasfinantseeringut.
 
Taotledes tasub veel silmas pidada, et toetust ei saa küsida toitlustuskulude katteks, kuna sööma peab iga inimene ja seda nii kodus, treeninglaagris kui võistlustel. Toetusi ei eraldata ka tagantjärele, st toetust saab küsida ettevõtmistele, mis on toetuse esitamise tähtajaks alles toimumata.
 
Lisainfo: Kristiina Hunt, kristiina.hunt@sauevald.ee, telefon 679 3010.