Tugiisikuteenus

 

 

 

Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.

 

Tugiisikuteenus on inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese jõustamises, suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu.

 
Tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku töö hulka. Tugiisik töötab inimese igapäevases elukeskkonnas (milleks võib olla ka hoolekandeasutus), kuid võib inimesega kohtuda ka mujal, ning olla talle saatjaks ametiasutustes.
 
Tugiisik võib inimest aidata enda sarnaseid elukogemusi jagades või olla kontaktisik abi vajava inimese ja teiste abi osutajate vahel. Õiguste teostamine täiskasvanu puhul tähendab näiteks õigust taotleda toetusi ja sotsiaalteenuseid või kasutada avalikke teenuseid.
 
Kui tugiisiku kliendiks on laps, seisneb abi lapse arengu toetamises. Kui kliendiks on last kasvatav täiskasvanu, jõustab tugiisik vanemat, kuidas tagada lapse hooldamine ning turvaline ja toetav kasvukeskkond.
 
Tugiisikuteenus täisealisele isikule või lapsele
Tugiisikuteenuse saamiseks esitab abivajav isik taotluse, milles toob ära isiku- ja kontaktandmed, taotletava teenuse kirjelduse ja põhjused taotlemiseks. Taotlusele lisatakse asjakohased dokumendid, sh rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul.
 
Taotluse laekumisel viib täisealiste isikute puhul eakate ja puuetega täisealiste spetsialist ning laste puhul erivajadustega laste spetsialist läbi teenuse vajaduse ja mahu, sh isiku kõrvalabi vajaduse määra hindamise. Hindamiseks kasutatakse esitatud dokumente ja muud menetluse käigus kogunevat teavet.
 
Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmitakse Saue Vallavalitsuse, teenuse osutaja ja teenuse saaja (lapse puhul teenuse saaja seaduslik esindaja) vahel teenuse osutamise leping.
 
Teenuseosutajaks on Saue Sotsiaalkeskuse tugiisik või võlaõigusliku lepingu alusel füüsiline isik või mõni teine juriidiline isik. Saue Sotsiaalkeskuse välise tugiisiku kasutamisel valib tugisiiku teenust vajav isik, vajadusel abistab spetsialist teenuse osutaja leidmisel. Viimasel juhul on enne tugiisiku määramist teenuse saajal (ja tema seaduslikul esindajal) omavahelise sobivuse hindamiseks õigus teenust vahetult osutava isikuga kohtuda.
 
Tugiisikuteenus on tasuline. Teenusesaaja omaosalus on 10 % teenuse kogumaksumusest või vallavalitsuse kinnitatud hinnast kalendrikuus.
 
Teenus on tasuta isikule, kelle leibkonna kolme viimase kalendrikuukeskmine sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse toimetulekupiiri. Kehtiv toimetulekupiir on 200 eurot kuus. Vallavalitsus võib vajadusel otsustada ka muudel põhjendatud juhtudel omaosaluse katmise Saue valla eelarvest osaliselt või täielikult.
 
Saue Sotsiaalkeskuse osutatava tugiiiskuteenuse hinnaks on Saue Vallavalitsus kinnitanud 10 eurot tund, millest isiku omaosalus on 1 euro/tund.
 
Tugiisikuteenus last kasvatavale isikule
Teenuse sihtgrupp on Saue vallas elavad ja rahvastikuregistri andmetel Saue valda registreeritud lastega pered, kelle toimetulekuvõime ja lastele normaalsete arenguvõimaluste tagamise võimekus on mingil põhjusel halvenenud ja kes vajavad professionaalset psühhosotsiaalset toetust oma igapäevase võimekuse taastamiseks ja toetamiseks.
 
Teenusele suunamise algatab lapse elukohajärgse piirkonna lastekaitsespetsialist.
 
Teenuse osutamiseks on Saue Vallavalitsusel sõlmitud koostööleping SOS Lasteküla Eesti Ühinguga.
 
Teenust osutatakse samaaegselt maksimaalselt kümnele perele.
 
Teenus on teenuse saaja jaoks tasuta.
 
LISAINFO
KONTAKT
 
Täisealise isiku tugiisikuteenusega seotud küsimustes nõustamine ja vajadusel tugi taotluse esitamisel
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla

 

Tugiisikuteenuse määramisel täisealisele isikule
Sirli Sõstar-Peerna
eakate ja puuetega täisealiste spetsialist
Telefon: 5346 2560
 
Tugisiikuteenus lapsele
Helen Veensalu
erivajadustega laste spetsialist
Telefon: 5340 4313
 
Tugisikuteenus last kasvatavale isikule
Reili Raamat
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5912 5591
Tööpiirkond: Valingu, Kiia, Püha, Aila, Vatsla, Hüüru, Koidu, Jõgisoo, Saue, Vanamõisa
 
Estelle Laane
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5866 0485
Tööpiirkond: Laagri, Alliku
 
Marelle Papli
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5551 2468
Tööpiirkond: Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna, Kirikla, Kohatu, Ääsmäe, Kustja, Laitse, Maidla, Metsanurga, Muusika, Mõnuste, Pohla, Pällu, Pärinurme, Ruila, Tagametsa, Vansi, Koppelmaa, Aude, Ellamaa, Jaanika, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Maidla, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Riisipere, Siimika, Tabara, Turba, Tuula, Vilumäe, Viruküla, Ürjaste