Tugitoetus

Tugitoetus on pensionäridele ja puuetega lastele suunatud toetus, mille eesmärk on kompenseerida eakatele ja puuetega laste peredele lisakulusid, mis võivad tuleneda nende tervislikust seisundist või eaga kaasnevast tegevusvõime langusest.
 
Tugitoetust makstakse
  • 65-aastasele ja vanemale riiklikku pensioni saavale isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas.
  • Puudega lapse vanemale kuni lapse 16. eluaasta lõpuni tingimusel, et lapse ja tema vanema, hooldaja või lähisugulase elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas. 
 
Tugitoetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus. Toetust saab taotleda üks kord kalendriaasta jooksul. 
 
Raske ja sügava puudega eakatele ja lastele makstakse tugitoetust kahekordse piirsumma ulatuses.
 
Tugitoetust makstakse ühel korral aastas hiljemalt kuu aja jooksul nõuetekohase taotluse esitamise kuupäevast.
 
Tugitoetuse suurus on 45 eurot aastas.
 

Avalduse blankett