Kehtivad üldplaneeringud

Maakasutust ja ehitustegevust kohaliku omavalitsuse territooriumil reguleerivad üldplaneeringud.

Üldplaneeringu olulisemad ülesanded on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine.

Täna enam kui 23 000 elanikuga Saue vald sündis 24. oktoobril 2017 Saue linna ning Kernu, Nissi ja Saue valla ühinemisel, sestap kehtib Saue valla territooriumil neli üldplaneeringut: Saue valla, Saue linna, Kernu valla ja Nissi valla üldplaneering.
 
Nende nelja üldplaneeringuga on mugav tutvuda kehtivate üldplaneeringute rakenduse kaudu.
 
 

Saue valla üldplaneering

Saue valla kehtiv üldplaneering on koostatud ühinemiseelse Saue valla kohta: Laagri alevik, Aila, Alliku, Hüüru, Jõgisoo, Kiia, Koidu, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Püha, Tagametsa, Tuula, Valingu, Vanamõisa, Vatsla ja Ääsmäe külad. 

Kirjeldus, miks ja kuhu ning millistes tingimustes algatatakse detailplaneeringu koostamine ning mis sellist tegevust reguleerib.

 

Saue Vallavolikogu kehtestas 29. novembri 2012 otsusega nr 89 Saue valla üldplaneeringu. Otsuse jõustumisega muutus kehtetuks senine, 2005 kehtestatud Saue valla üldplaneering. Uus üldplaneering ei muuda varasema üldplaneeringu põhilahendust planeeringu kaardi osas. Selle peamine eesmärk on täpsemalt ja selgemalt kajastada planeeringu seletuskirjas sisalduvaid maakasutus- ja ehitustingimusi.

ÜLDPLANEERING

MENETLUSDOKUMENDID

Saue linna üldplaneering

Kernu valla üldplaneering

Kernu valla kehtiv üldplaneering on koostatud ühinemiseelse Kernu valla kohta: Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna Kirkla, Kohatu, Kustja, Laitse, Metsanurga, Mõnuste, Muusika, Pohla, Ruila, Vansi külad. 

Kernu valla ruumilise arengu põhimõtted on määratletud aastast 2006 kehtivas üldplaneeringus.

Nissi valla üldplaneering

Nissi valla kehtiv üldplaneering on koostatud ühinemiseelse Nissi valla kohta: Riisipere ja Turba alevik, Aude, Ellamaa, Jaanika, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Madila, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Siimika, Tabara, Ürjaste, Vilumäe, Viruküla külad (kehtiv alates 01.07.2014).