Kehtivad üldplaneeringud

Maakasutust ja ehitustegevust kohaliku omavalitsuse territooriumil reguleerivad üldplaneeringud.
Üldplaneeringu olulisemateks ülesanneteks on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine.

 

Ligi 22 000 elanikuga Saue vald sündis 24. oktoobril 2017. aastal endiste Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise teel. Täna kehtib Saue valla territooriumil neli üldplaneeringut: Saue valla, Saue linna, Kernu valla ja Nissi valla üldplaneering.
 

Saue valla üldplaneering

Saue valla kehtiv üldplaneering, mis on koostatud endise Saue valla haldusüksuse kohta) Laagri alevik, Aila, Alliku, Hüüru, Jõgisoo, Kiia, Koidu, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Püha, Tagametsa, Tuula, Valingu, Vanamõisa, Vatsla ja Ääsmäe külad) 

Palun tutvuda kirjelduse kohta, miks ja kuhu ning millistes tingimustes algatatakse detailplaneeringu koostamine ning mis sellist tegevust reguleerib. 
Selgitus asub siin.

 

Saue Vallavolikogu kehtestas oma 29. novembri 2012 otsusega nr 89 Saue valla üldplaneeringu. Otsuse jõustumisega muutus kehtetuks senine, 2005 a. kehtestatud Saue valla üldplaneering. Uus üldplaneering ei muuda varasema üldplaneeringu põhilahendust planeeringu kaardi osas, vaid tema peamiseks eesmärgiks oli täpsemalt ja selgemalt kajastada planeeringu seletuskirjas sisalduvaid maakasutus- ja ehitustingimusi.

ÜLDPLANEERING:

üldplaneeringu seletuskiri

üldplaneeringu kaart 

Üldplaneering brauserivaates

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

kultuurimälestiste ja pärandkultuuriobjektide nimekiri 

MENETLUSDOKUMENDID:

Üldplaneeringu algatamise otsus ja seletuskiri

Üldplaneeringu lähteseisukohad  koos seletuskirjaga

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmise otsus

Harju maavanema heakskiit üldplaneeringu kehtestamisele

Üldplaneeringu kehtestamise otsus

Kehtestatud Saue valla üldplaneeringute ülevaatamine (Saue Vallavolikogu 30.01.2014 otsus nr 12) 

Saue linna üldplaneering

Saue linna üldplaneeringu kehtestamine

Saue linna üldplaneering. Seletuskiri

Saue linna üldplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Saue linna üldplaneering. Maakasutusplaan

Saue linna üldplaneering. Tehnilise infrastruktuuri teemakaart

Kernu valla üldplaneering

(Kernu valla kehtiv üldplaneering, mis on koostatud endise Kernu valla haldusüksuse kohta Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna Kirkla, Kohatu, Kustja, Laitse, Metsanurga, Mõnuste, Muusika, Pohla, Ruila, Vansi külad) 

Kernu valla ruumilise arengu põhimõtted on määratletud aastast 2006 kehtivas üldplaneeringus:

Nissi valla üldplaneering

Nissi valla kehtiv üldplaneering, mis on koostatud endise Nissi valla haldusüksuse kohta Riisipere, Turba, Aude, Ellamaa, Jaanika, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Madila, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Siimika, Tabara, Ürjaste, Vilumäe, Viruküla külad.

(kehtiv alates 01.07.2014)

Kaart keskused

Kaart vald

Lisa 6

Üldplaneeringu seletuskiri