« Tagasi

Elad Saue vallas? Aga sissekirjutus?

Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik ja mõistlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus reaalselt elatakse ja hüvesid tarbitakse.
 
Ühelt poolt annab see vallale võimaluse paremini planeerida kohalikku elukorraldust, sest kui on teada kasutajate hulk, on planeerimisvõimekus tõhusam ja tulevikuvaade selgem. Saab prognoosida, kui palju on vaja lasteaia- ja koolikohti, kui palju võib tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu, millised on huvigrupid, kes tarbivad vaba aja teenuseid, ja palju muud, olgu selleks teede korrashoid ja lumest puhtaks lükkamine või vallasisesed bussiliinid.
 
Teiselt poolt on kõikide nende kohalike teenuste rahastamise eeldus maksude laekumine elanikelt, sest üksikisiku tulumaks moodustab ligikaudu 80% vallaeelarvest.

Oluline kuupäev 31. detsember 2019

2020. aastal laekuvate maksude aluseks on elanikeregistri andmed 2019. aasta 31. detsembri seisuga.
 
Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuseks on ametlikult valla elanikud, laekub järgmise aasta jooksul osa tulumaksust valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris tulumaksu laekumisel mõju ei oma.
 
Et valla eelarvest antavad rahalised toetused või soodustused on eranditult seotud ametliku elanikustaatusega, kusjuures paljudel juhtudel saab määravaks kõigi pereliikmete sissekirjutus Saue valda, on sissekirjutusest tõusev kasu ka isiklikus rahakotis tuntav.
 
Teisiti öelduna - neil, kes ei ole 31. detsembri 2019 seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud, puudub alus saada Saue valla antavaid toetusi või soodustusi.

Mida suurem on valla rahakott, seda suurem saab olla pakutavate teenuste hulk ja kvaliteet

Vallal ei ole palju võimalusi tulubaasi suurendamiseks. Lisaks maksutulule on teenuste müük, riigi eraldatavad sihtotstarbelised vahendid ja erinevad projektitoetused. Ühe võimalusena saab ja kasutataksegi investeeringuteks laene. Need aga tuleb kokku lepitud ajal koos intressidega tagasi maksta.
 
Me ei tea täpset meie vallas elavate inimeste hulka, aga see on kindlasti suurem kui end rahvastikuregistris Saue valla elanikuks registreerinute arv. Kas siin elab rohkem 1000 või 2000 inimest või enamgi, on raske öelda. Aga see on mõtlemapanev, sest siin tegelikult elavad ja teenuseid tarbivad - olgu selleks kas või valgustatud, hooldatud ja lumest puhtaks lükatud teed ja tänavad -, kuid end Saue valda mitteregistreerinud inimesed jätavad valla ilma maksutulust, mille eest saaks enam remontida teid ja tänavaid, lasteaedu ja koolimaju, rajada uusi kergliiklusteid, parendada valgustust, luua juurde vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi ning teha muudki vallaelanikele kasulikku ja vajalikku.
 
Öeldakse, et ka üks on lahinguväljal sõdur ja seda ta kindlasti ongi. Seepärast on oluline, et iga vallas elav inimene oleks ka valda sisse kirjutatud.

Kuidas registreerida end Saue valla elanikuks?

Tuleb täita elukohateate blankett. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate.
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust
1. Täita avaldus paberkandjal vallavalitsuses või halduskeskuses kohapeal.
 • Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald
 • Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald
 • Riisipere tee 8, Haiba küla 73601, Saue vald
 • Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald
2. Printida avaldus ja saata see postiga ühele ülalnimetatud aadressidest.
3. Saata blankett e-postiga digiallkirjastatult aadressil anneli.ritsing@sauevald.ee.
4. Esitada elukohateade e-rahvastikuregistri kaudu.
 
Lisainfo: rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing, telefon 654 1143, 529 2820, anneli.ritsing@sauevald.ee

Valik Saue valla elaniku toetusi ja soodustusi 

 • Sünnitoetus
 • Esmakordselt koolimineva lapse toetus
 • Koduse lapse toetus
 • Lasteaia kohatasu soodustus
 • Lasteaia toidukulu päevamaksumuse soodustus
 • Huvihariduse toetus
 • Eralasteaia või –hoiu toetus
 • Sportlaste toetus
 • Avalduse alusel erateede talihooldus
 • Tasuta rongisõit valla piires
 • Tasuta sõit Saue valla siseliinidel