« Tagasi

FSP Steel Painting OÜ õhusaasteloa menetlemise algatamise teade

Saue Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
 
Keskkonnaamet on võtnud menetlusse FSP Steel Painting OÜ (metallitöötlus ja metallpindade katmine, mis toimub aadressil Tule 22, Saue linn, Harju maakond) õhusaasteloa muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteloa muutmise taotlus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis numbriga 15-2/18/11225. 
 
Õhusaasteluba on väljastatud metallitöötlusele ja metallpindade katmisele. Loa muutmise vajadus tuleb sellest, et ettevõte kasutatavate kemikaalide ja kütuse kogus on suurenenud. Õhusaasteloa muutmise taotluse kohaselt metallkonstruktsioonide ja nende detailide lõppviimistlemisest välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus on 13,104 tonni aastas. Katlamajas on kasutusel mobiilne diiselküttega õhusoojendusagregaat nominaalvõimsusega 0,055 MW, mis rakendatakse tööle vastavalt vajadusele. Kütusena kasutatakse aastas 1,6 tonni diiselkütust
 
Õhusaasteluba taotletakse tootmise käigus lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamisel lenduvate orgaaniliste ühendite väljutamiseks välisõhku ja põletusseadmes tekkivates suitsugaasides sisalduvate saasteainete väljutamiseks välisõhku
 
Keskkonnaamet edastas Saue Vallavalitsusele FSP Steel Painting OÜ õhusaasteloa taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse andmiseks 31.08.2018. 
 
Saasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris (Narva mnt 7a, Tallinn, tel 674 4805) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhsadr-kea.envir.ee/.
 
Kuni õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Narva mnt 7a, Tallinn 15172.
 
Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.