« Tagasi

Lasteaedade suvine töökorraldus

Ühinenud omavalitsuste praktika lasteaedade suvise töökorralduse osas on olnud erinev ja uus volikogu on vastu võtnud erinevaid kordasid, mis lasteaedade tööd reguleerivad. Sellest lähtuvalt ka olulisemat infot nendele lapsevanematele, kes plaanivad suvekuudel lasteaedade teenuseid kasutada.
 
Eelkõige on lapsevanematel oluline teada, et 1.-31. juulini on Saue valla munitsipaallasteaiad kollektiivpuhkusel ja sellel ajal on avatud valverühmad.
Suvised valverühmad avatakse ja komplekteeritakse vastavalt vanemate esitatud sooviavaldustele.
 
Pikem praktika on näidanud, et see on osutunud vajalikuks eelkõige seetõttu, et suvel kasutatakse lasteaia teenuseid oluliselt vähem, kuid lasteaed omakorda peab tagama õpetajate ja ka muude teenuste (toitlustamine ja muu) olemasolu.
 
Teiselt poolt tuleb töökorralduslikult tagada, et õpetajad saaksid seaduses ette nähtud puhkus ära kasutada.
 
Suvised valverühmad avatakse Saue lasteaias Midrimaa ja Laagri Lasteaias
Mõlema lasteaia valerühmad võtavad vastu ka kõikides teistes Saue valla lasteaedades käivaid lapsi.
 
Selleks, et lapsel oleks võimalus juuliski lasteaias käia, tuleb lapsevanemal hiljemalt 15. märtsiks esitada oma praeguse lasteaia direktorile kirjalik avaldus.
Oluline on teada, et koos avalduse esitamisega kaasneb lapsevanemal kohustus tasuda suvise valverühma kasutamise eest kohatasu 100 eurot kuus.
 
Volikogus vastuvõetud korrast lähtuvalt juulis tavapärased soodustused ei kehti.
 
Need lapsevanemad, kelle lapsed juulis lasteaias ei käi, kohatasu maksma ei pea.
 
Juuli eralasteaedades ja -hoidudes
Ka eralasteaedades ja –hoidudes käivad lapsed saavad juulis kohta kasutada ja vald toetab neid tavapärastel alustel.
 
Selleks tuleb lapsevanemal vallavalitsust kirjalikult või e-kirja teel (info@sauevald.ee) teavitada hiljemalt 31. maiks, et juulis soovitakse kasutada eralasteaia või –hoiu kohta.
 
Oluline on märkida, et vald kannab juuli kuu eest lasteaiale või –hoiule lepingus ettenähtud toetuse üle pärast seda, kui lapsevanem on vallavalitsusele esitanud kinnituse omaosaluse maksmise kohta. Lisainfot saab küsida Saue vallavalitsuse haridusosakonnast.
 
Infot suveperioodil lasteaias toimuvate remontide ja ehitustööde kohta saab küsida iga lasteaia direktorilt. 
 
Info uutele lapsevanematele
Teadmiseks neile Saue valla lapsevanematele, kelle lapsed alustavad lasteaiateed alles sügisel.
 
Volikogu on kehtestanud igale lasteaiale teeninduspiirkonna.
 
Käesolevast aastast võtab Saue vald kasutusele haridusasutuste haldussüsteemi ARNO, mis lasteaiakohtade jagamisel lähtubki esmajärjekorras teeninduspiirkonnast, vanemate õdede-vendade lasteaia kohakasutusest ning võimalusel ka lapsevanemate soovidest.
 
Vallavalitsus hakkab sügiseks lasteaiakohti määrama aprilli esimeses pooles ja seejärel võetakse iga lapsevanemaga ühendust läbi haridusasutuste haldussüsteemi ARNO või vajadusel ka e-kirja või  telefoni teel.
 
Andres Kaarmann
Abivallavanem