« Tagasi

Oluline kuupäev on 31. detsember 2021, hoiame omasid

Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik olla elanikuna registreeritud sinna, kus elatakse ja hüvesid tarbitakse.
 
Ühelt poolt annab see vallale võimaluse paremini kavandada kohalikku elu, sest kui on teada kasutajate arv, on võimekus tulevikku planeerida suurem. Saab prognoosida, kui palju on vaja lasteaia- ja koolikohti, kui palju võib tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu, millised on huvigrupid, kes tarbivad vaba aja teenuseid, ja palju muud, olgu selleks teede korrashoid ja lumest puhtaks lükkamine, tänavavalgustuse ja kergteede rajamine või vallasisesed bussiliinid.
 
Teiselt poolt on kõikide nende kohalike teenuste rahastamise eeldus maksude laekumine valda registreeritud elanikelt, sest üksikisiku tulumaks moodustab ligikaudu 80% vallaeelarvest.
 
Oluline kuupäev on 31. detsember 2021
2022. aastal laekuvate maksude aluseks on rahvastikuregistri andmed 2021. aasta 31. detsembri seisuga.
 
Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuseks on ametlikult valla elanikud, laekub järgmise aasta jooksul osa tulumaksust valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris tulumaksu laekumisel mõju ei oma.
 
Valla eelarvest antavad rahalised toetused või soodustused on seotud ametlikult registreeritud elukohaga, kusjuures paljudel juhtudel saab määravaks, et kõik pereliikmed oleksid registreeritud Saue valda.
 
Teisiti öelduna - neil, kes ei ole 31. detsembri 2021 seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud, puudub alus saada Saue valla antavaid toetusi või soodustusi.
 
Mida suurem on valla rahakott, seda suurem saab olla pakutavate teenuste hulk ja kvaliteet
Vallal ei ole palju võimalusi tulubaasi suurendamiseks. Lisaks maksutulule on teenuste müük, riigi eraldatavad sihtotstarbelised vahendid ja projektitoetused, mida Saue vald aktiivselt taotleb ja on aastate vältel paljudele projektidele erinevatest meetmetest suures osas kaasrahastust saanud.
 
Ühe võimalusena saab ja kasutataksegi investeeringuteks laene. Need aga tuleb kokku lepitud ajal koos intressidega tagasi maksta.
 
Me ei tea täpset meie vallas elavate inimeste arvu, aga see on kindlasti suurem kui end rahvastikuregistris Saue valla elanikuks registreerinute arv. Kas siin elab rohkem 1000 või 2000 inimest või enamgi, on raske öelda. Aga see on mõtlemapanev, sest siin tegelikult elavad ja teenuseid tarbivad - olgu selleks kas või valgustatud, hooldatud ja lumest puhtaks lükatud teed ja tänavad -, kuid end Saue valda mitteregistreerinud inimesed jätavad valla ilma maksutulust, mille eest saaks enam remontida teid ja tänavaid, lasteaedu ja koolimaju, rajada uusi kergliiklusteid, parendada valgustust, luua juurde vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi ning teha muudki vallaelanikele kasulikku ja vajalikku.
 
Öeldakse, et ka üks on lahinguväljal sõdur ja seda ta kindlasti ongi. Seepärast on oluline, et iga vallas elav inimene oleks ka valda registreeritud.
 
Kuidas registreerida end Saue valla elanikuks?
Tuleb täita elukohateate blankett. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate.
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust
1. Esitada elukohateade elektroonselt www.rahvastikuregister.ee kaudu.
2. Saata täidetud avaldus e-postiga digiallkirjastatult aadressil anneli.ritsing@sauevald.ee.
3. Täita avaldus paberkandjal vallavalitsuses või halduskeskuses kohapeal.
 • Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald
 • Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald
 • Riisipere tee 8, Haiba küla 73601, Saue vald
 • Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald
4. Printida avaldus ja saata see postiga ühele ülalnimetatud aadressidest.
 
Lisainfo: rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing, telefon 529 2820sauevald.ee/elukoha-ja-perekonnatoimingud.
 
Valik Saue valla elaniku toetusi ja soodustusi 
 • Sünnitoetus
 • Esmakordselt koolimineva lapse toetus
 • Koduse lapse toetus
 • Lasteaia kohatasu soodustus
 • Lasteaia toidukulu päevamaksumuse soodustus
 • Huvihariduse toetus
 • Eralasteaia või –hoiu toetus
 • Sportlaste toetus
 • Avalduse alusel erateede talihooldus
 • Tasuta rongisõit valla piires
 • Tasuta sõit Saue valla siseliinidel
 • Elamistingimuste parendamise toetus (majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine; elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine; aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine)