« Tagasi

Ruila mõisa pargi eskiisprojekti tutvustus 18. aprillil

Valminud on Ruila mõisa pargi eskiisprojekt, mille tutvustus toimub 18. aprillil kell 18.00 Ruila koolis. 
 
Tutvustusel on võimalik osaleda ka veebi vahendusel.
 
 
Kaitsealune Ruila mõisa park paikneb Ruila küla keskmes. Park on kompaktne ja maastikus hästi eristatav, seda ümbritsevad suures osas heinamaad ja põllud.
 
Pargi üleseehituses pole domineeriv sümmeetrilisus ega regulaarne planeering, eelkõige on lähtutud vabaplaneeringulisest kujunduslaadist, mis on allutatud teetelgedele, maastiku vormile ja iseloomule.
 
Sarnaselt paljudele teistele Eesti mõisatele koosneb ka Ruila mõisa park mitmetest kujunduslikest osadest, mille rajamisel on rakendatud erinevate ajastute stiilikaanoneid.
 
Võib öelda, et Ruila mõisa park on segasstiilis rajatud park, kus on esindatud regulaarsed motiivid peahoone lähiümbruses ja vabakujunduslikud lahendused kaugematel aladel.
 
Pargi ülesehitus on lähtunud eelkõige vee-elemendist ja peahoone (teiste hoonete) asukohast. Neile kahele elemendile toetub ka peamiselt vabakujuline teedestruktuur.
 
Ruila mõisa pargis kasvab 31 puuliiki, millest 7 on okas- ja 24 lehtpuud. Enim kasvab Ruila mõisapargis harilikke vahtraid ja harilikke pärnasid. Lisaks kasvab pargis ka palju arukaski, harilikke jalakaid ja harilikke tammesid. Põõsagruppidest levinuim on harilik sirel ja Siberi kontpuu.
 
Ruila mõisa pargi väärtused 
 • ajaloolise mõisaruumi loetav ülesehitus
 • pargi tugev seotus säilinud Ruila mõisa hoonetega
 • oluliste teetelgede olemasolu ja ühendus ajaloolise teedevõrguga
 • teetelgede tugev side mõisa tuumikalaga
 • teeradade ja teede olemasolu
 • sõidetavate teede hea seisukord
 • ajalooliste objektide / varede säilimine
 • kaasaegsete rajatiste olemasolu
 • vee-elemendi olemasolu ja selle endise ulatuse tajumine
 • suletud, poolsuletud, avatud alade olemasolu
 • puudealuste ja avatud alade hooldus
 • suunatud vaadete olemasolu
 • pargis leidub vanu väärtuslikke üksikpuid ja puude gruppe, ridu
 • väärtuslikud vanemad puud
 • järelkasvu olemasolu
 • park on elupaigaks erinevatele liikidele
 • väärtuslik roheala
 • looduslike elupaikade olemasolu
 • väärtuslik turismiobjekt
 • erinevaid tegevusi pakkuva väliruumi olemasolu
 • pargiruumi igapäevane kasutus
 
Ruila mõisa pargi probleemid
 • pargiruumi ulatuse vähenemine ja struktuuri järjest halvem loetavus (peamiselt võsastumise ja vee-elementide kinni kasvamise tõttu)
 • esineb hooldust vajavaid kaasaegseid rajatisi
 • esineb hooldust vajavate ajalooliste rajatiste asukohtadest leitavaid elemente (näiteks silla ja ajaloolised varemed)
 • hooldust vajavate kahjustunud / kahjustustega puude / puu osade esinemine
 • ohtlikud puud / puu osad
 • kaugvaadete osaline / täielik suletus
 • oluliste vaatesihtide ja -sektorite kinnikasvamine
 • osad olulised vaatesihid pole terviklikult avatud
 • osade pargiosade täiskasvamisest tulenev suletus
 • osade oluliste taimegruppide vähene esiletoomine
 • kahjustunud / lagunenud / taimestunud radade, teeosade esinemine
 • pargi erinevates osades kasvab võsa, isetekkeline noorendik
 • pargis asuva veekogu kaldaalad on osaliselt võsastunud / heina kasvanud või vajavad niitmist
 • vee-elemendi osaline kinnikasvamine ja ulatuse vähenemine

Fotol: Ruila mõisa park talvel. Foto: Miia Kraun