« Tagasi

Veelgi enam eraisikuid saab toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.
 
Pikeneb ka taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.
 
Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit eurot.
 
KIK võtab taotlusi vastu kuni vooru eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31. augustil 2023. Seega on kõige hilisem aeg taotlust esitada, eeldusel, et vooru eelarve pole varem täitunud, jaanuaris 2023.
 
Kes saab toetust taotleda?
 • Isik, kelle majapidamine asub keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida KIK-i kodulehel otsingumootorist.
 • Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.
 
Milleks toetust antakse?
 • Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja / või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. 
 
Milleks toetust ei anta?
 • Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
 • Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. NB! Ehitustöödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.
 • Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks. 
 • Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
 
Kui suur on toetus?
 • Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.
 
Taotleda on võimalik
 
Tingimused
 • Taotlemisel tuleb KIK-ile koos taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.
 • Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta viie aasta perspektiivis.
 • Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.
 • Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.
 
Kust leiab lisainfot?
 
Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine". Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.