« Tagasi

YIT Infra Eesti AS õhusaasteloa menetlemise algatamise teade

Saue Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
 
Keskkonnaamet on võtnud menetlusse YIT Infra Eesti AS (äriregistrikood 10114029, aadress Betooni 28, Tallinn, 11415 Harju maakond) 27.08.2018 kirjaga nr 1925 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 27.08.2018 kirja nr 15-2/18/14030 all. Õhusaasteluba taotletakse Harju maakonda Saue valda Ellamaa külla Kalda kruusakarjääri kinnistule (katastritunnus 51801:001:0140) paigaldatavale asfaltbetoonitehasele (ABT). 
 
YIT Infra Eesti AS põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAKi kood 42111). Ettevõte plaanib tootmisterritooriumile kuut heiteallikat: asfaldisegisti (kuivatustrummel), diiseljõujaam, bituumenimahuti, fillerihoidla, asfaldi laadimine, puistmaterjalide ladu.
 
Asfaltbetooni tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele lubjakivist valmistatud peeneteralist fillerit. Kasutatava filleri aastane kogus on 3 000 tonni. Fillerihoidla on varustatud kottfiltriga, mille efektiivsus on 99%. Lubjakivifiller laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigub segistisse. Segistis toimub naftabituumeni, eelkuumutatud kivimaterjali, filleri ja tolmu segamine asfaltbetooniseguks. Ettevõte plaanib kasutada teisaldatav asfaldisegisti Amomatic 210. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit, mille nimisoojusvõimsus on 20,667MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 700 tonni. Kuivatustrummel on samuti varustatud kottfiltriga, mille tööefektiivsus on 99%.
 
Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diislikütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaam toodab elektrienergiat ka bituumeni soojendamiseks. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,66 MW ning kütuse aastane kulu on 70 tonni. ABT tööperiood on planeeritud alates 1. aprillist kuni 31. detsembrini. Tööaeg on 7 päeva nädalas kella 7.00-21.00.
 
Keskkonnaamet edastas Saue Vallavalitsusele YIT Infra Eesti AS õhusaasteloa taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse andmiseks 05.09.2018. 
 
Saasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris (Narva mnt 7a, Tallinn, tel 674 4805) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhsadr-kea.envir.ee/.
 
Kuni õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Narva mnt 7a, Tallinn 15172.