Välisrahastusega projektid

Projekt Toetaja / rakendusüksus Välistoetuse suurus eurodes km-ga Elluviimise lõpptähtaeg
Laagri lasteaia juurdeehitus Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), linnaline meede 1 062 311, 93 juuni 2019
Raudteetunneli ehitus Veskitammi tänava ja Pärnu maantee ristmikul Laagris RTK, linnaline meede 156 400 detsember 2019
Veskimöldre haridusmaja (Koru lasteaed-põhikooli) ehitus RTK, linnaline meede 910 350 august 2020
Saue linna sisene kergliiklustee (Sauepargi) RTK, linnaline meede 226 100 2020
Saue linna Keila maantee äärne kergliiklustee RTK, linnaline meede 329 999 2019-2020
Saue linna esmatasandi tervisekeskus Rahandusministeerium 757 793 august 2019
Saue lasteaia Midrimaa rekonstrueerimine Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), CO2 meede 491 310 oktoober 2019
Ääsmäe lasteaia rekonstrueerimine KIK, CO2 meede 253 756 oktoober 2019
Turba üürielamu ehitus KredEx 597 808 märts 2020
Laagri üürielamu ehitus KredEx 633 000 september 2019
Saue linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine KIK, tänavavalgustuse meede 313 060 detsember 2019
Tuleviku lasteaia fassaadi rekonstrueerimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), regionaal 120 000 september 2019
Tondi kinnistu hoone lammutus Lehetu külas KredEx 31 540 mai 2019
Valla mürakaardi ja tegevuskava koostamine KIK, keskkonnaprogramm 15 487 detsember 2019
Ohtlike jäätmete kogumisringid KIK, keskkonnaprogramm 2019-2020 28 380 detsember 2020
Puuetega inimeste kodukohandused Rahandusministeerium 59 245 mai 2019
Tule tänava rekonstrueerimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), juhtumipõhine toetus 100 000  
Turba katlamaja lammutus ja jääkreostuse likvideerimine KIK, keskkonnaprogramm 42 665 mai 2020
Saue tammiku hoolduskava koostamine KIK, keskkonnaprogramm 14 666 november 2019
Ruila silla rekonstrueerimine Leader, Lääne-Harju Koostöökogu 40 882 november 2019
Väikelahendused hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele Innove 176 395 detsember 2020

LÕPETATUD PROJEKTID

Alliku küla Kotka / Koru kergliiklustee ehitus EAS, linnaline meede 306 000 juuni 2018
Laagri lipuväljaku ehitus EAS, EV100 lipuväljakute meede 28 838 mai 2018
Ühinemiseelse Saue valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine (Laagri, Vanamõisa, Jõgisoo, Valingu, Alliku) KIK, tänavavalgustuse meede 41 379 juuni 2018
Ruila mõisa uksed Muinsuskaitseamet 8 000 oktoober 2018
Turba aleviku kergliiklustee EAS, kergteede reservprojekt 44 062 juuli 2018
Turba aleviku soojamajanduse arengukava KIK 2 376 juuli 2018
Kasesalu tänava rekonstrueerimine Saue linnas MKM 45 000 november 2018
Laagri esmatasandi tervisekeskus Rahandusministeerium 755 277, 64 oktoober 2018