Välisrahastusega projektid alates 2018

Projekt Toetaja / rakendusüksus Välistoetuse suurus eurodes km-ga Elluviimise lõpptähtaeg
BALTSE@NIOR 2.0 "Uuendluslikud lahendused seeniorsõbraliku avaliku ruumi loomiseks kasutades Läänemereregiooni ettevõtete ja avaliku sektori kasvanud võimekust (Innovative solutions to support BSR in providing more senior – friendly public spaces due to increased capacity of BSR companies and public institutions) INTERREG Baltic Sea Region Programm (INTERREG Läänemere piirkonna koostöö fond)

170 000

(projketi kogumaksumus 1 599 750)

juuni 2021
Veskimöldre haridusmaja (Koru lasteaed-põhikooli) ehitus RTK, linnaline meede 910 350 august 2020
Saue linna sisene kergliiklustee (Sauepargi) RTK, linnaline meede 226 100 2020-2021
Saue linna Keila maantee äärne kergliiklustee RTK, linnaline meede 329 999 2020-2021
Saue lasteaia Midrimaa rekonstrueerimine Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), CO2 meede 491 310 september 2020
Turba üürielamu ehitus KredEx 597 808 märts 2020
Saue linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine KIK, tänavavalgustuse meede 313 060 juuni 2020
Ohtlike jäätmete kogumisringid KIK, keskkonnaprogramm 2019-2020 28 380 detsember 2020
Turba katlamaja lammutus ja jääkreostuse likvideerimine KIK, keskkonnaprogramm 42 665 mai 2020
Saue tammiku hoolduskava koostamine KIK, keskkonnaprogramm 14 666 aprill 2020
Väikelahendused hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele RTK 168 096 detsember 2020
Haiba lastekodu rekonstrueerimine ja turvakodu rajamine MATA, Rahandusministeerium, siseriiklik 480 000 2020-2021
Planeeringute digiteerimine Rahandusministeeriumi tegevustoetus 16 931 juuni 2020
Ruila mõisa siseuksed Muinsuskaitseamet 4608 detsember 2020
Puuetega inimeste kodukohanduste II voor RTK 63 745 detsember 2020

LÕPETATUD PROJEKTID

Laagri lasteaia juurdeehitus Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), linnaline meede 1 062 311 aprill 2020
Ääsmäe lasteaia rekonstrueerimine KIK ,CO2 meede 253 756 veebruar 2020
Raudteetunneli ehitus Veskitammi tänava ja Pärnu maantee ristmikul Laagris RTK, linnaline meede 156 400 veebruar 2020
Laagri üürielamu ehitus KredEx 633 000 jaanuar 2020
Valla mürakaardi ja tegevuskava koostamine KIK, keskkonnaprogramm 15 487 jaanuar 2020
Puuetega inimeste kodukohandused RTK 59 245 veebruar 2020
Saue linna esmatasandi tervisekeskus Rahandusministeerium 757 793 detsember 2019
Tuleviku lasteaia fassaadi rekonstrueerimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), regionaal 120 000 september 2019
Tule tänava rekonstrueerimine, Saue linnas MKM (juhtumipõhine toetus) 100 000 september 2019
Tondi kinnistu hoone lammutus Lehetu külas Kredex 31 540 juuli 2019
Alliku küla Kotka / Koru kergliiklustee ehitus EAS, linnaline meede 306 000 juuli 2018
Laagri lipuväljaku ehitus EAS, EV100 lipuväljakute meede 28 838 juuni 2018
Ühinemiseelse Saue valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine (Laagri, Vanamõisa, Jõgisoo, Valingu, Alliku) KIK, tänavavalgustuse meede 41 379 juuni 2018
Ruila mõisa uksed Muinsuskaitseamet 8 000 september 2018
Turba aleviku kergliiklustee EAS, kergteede reservprojekt 44 062 august 2018
Turba aleviku soojamajanduse arengukava KIK 2 376 juuli 2018
Kasesalu tänava rekonstrueerimine Saue linnas MKM 45 000 detsember 2018
Laagri esmatasandi tervisekeskus Rahandusministeerium 755 277, 64 aprill 2019