Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2007. aastast alates 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2018. aastast alates

 

Saue Vallavalitsus võttis 18.05.2022. aasta korraldusega nr 579 vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru külas Lehelinnu (72601:001:0616, suurusega 20 5056 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Lehelinnu kinnistu 23-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks (millest üks kinnistu jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega) ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga elamute ning abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 16 elamukrunti, millest 12 üksikelamukrunti (suurustega 1500m²) kavandatakse üksikelamute püstitamiseks, 2 kinnistut (suurustega alates 1,0 ha) kavandatakse kahe üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning kaks elamukrunti suurustega (2000m²) on kavandatud kahe korteriga elamute püstitamiseks. Lisaks planeeritakse kolm transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks ning kolm sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse laste mänguväljaku rajamist. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 6,0 ha ning ülejäänud maa-ala (suurusega 14,8 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu käesoleva detailplaneeringuga ehitusõigust ei määrata. Detailplaneeringu elluviimine kavandatakse etapiviisiliselt. Planeeritav maa-ala asub Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Vatsla tee ning Kodasema tee vahelisel maa-alal. Põhja poolt piirneb Vatsla tee ja Kodasema tee ääres paiknevad hoonestatud elamumaadega. Lehelinnu kinnistu piirneb varem kehtestatud Väljamaa kinnistu ja lähiala detailplaneeringualaga, kuhu kavandatakse elamute püstitamist. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
korraldus 
asukohaskeem 

 

Saue Vallavalitsus võttis 15.06.2022. aasta korraldusega nr 701 vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa küla Välja tee 53, 55, 57 ja Viirpuu üldmaa 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Vanamõisa külas, asukohaga Viirpuu tee, Välja tee ja Ojakalda tee ääres paiknevate elamute vahelisele maa-alal. Planeeringualast lõuna poole jääb Tallinna–Keila raudtee ja Saue linn. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistud 18-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 15 üksikelamukrunti. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt planeeringualale juurdepääsutee rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteega, mis hakkab kulgema Ojakalda teelt kuni Viirpuu teeni, mahasõitudega Välja teeni.  Planeeringualasse on hõlmatud valla omandis olev (Viirpuu üldmaa 1, suurusega 3431 m²) kinnistu, kuhu kavandatakse transpordimaa krunt, et tagada Viirpuu teeni juurdepääs ning kaks jalgratta- ja jalgteed rajatakse planeeringualalt kuni Välja tee äärde rajatud kergliiklusteeni. Lisaks kavandatakse kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse laste mänguväljaku rajamist ning teine kinnistu jääb puhveralaks Tallinna–Keila raudtee äärde koos haljastusega. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus (vee- ja kanalisatsioonitrassid vee-ettevõtja poolt määratud liitumispunktideni, välisvalgustus, elektrivarustus, sidevõrgud, tuletõrje veevarustus ning sademevesi) ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,4 ha. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
korraldus
asukohaskeem

Detailplaneeringute avalikustamine toimub 11.07.2022 kuni 24.07.2022 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel:  https://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

 

                                                       Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt

                                                                                               Maili Metsaotsalt + 372 53019887

                                                                                                maili.metsaots@sauevald.ee