Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2007. aastast alates 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2018. aastast alates

Saue Vallavalitsus võttis 30.11.2022 aasta korraldusega nr 1283 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese (72701:005:0462; 72701:005:0467; 72701:005:0491; 72701:005:0771) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.  Kinnistud jäävad Laagri keskuse äärealale ning piirnevad Juuliku-Tabasalu teega ja Tallinn-Keila suunalise raudteega. Kinnistud asuvad pikaajaliselt väljakujunenud elamuala (pere- ja ridaelamumaa) ja äri- ja toomisala kontaktvööndis. Planeeritav maa-ala on valdavalt kaetud kõrghaljastusega, lääneküljel paikneb ca 70 m laiune metsavöönd. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese kinnistute kruntideks jagamine, sihtotstarbe osaline muutmine elamu,- transpordi- ja sotsiaalmaaks. Elamumaa kruntidele kavandatakse ehitusõiguse määramist üksikelamute, kahe korteriga elamute ja ridaelamu püstitamist. Kokku kavandatakse 23 uut kinnistut, millest 17 elamumaa sihtotstarbega krunti kavandatakse elamute (8 üksikelamut, 8 kahe korteriga elamut ning üks ridaelamu (6 boksiga) püstitamiseks. Kokku planeeritakse 30 eluaset. Lisaks planeeritakse 3 haljasmaa (üldkasutatav maa) krunti, millest ühele kavandatakse laste mänguväljaku rajamist. Lisaks kavandatakse üldkasutatava maa krunt, mis jääb elamuala ja maantee vahele puhveralaks ning tegemist on kaitsehaljastuse maaga. Kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti kavandatakse juurdepääsuteede rajamiseks. Üks kinnistu jääb osaliselt jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Planeeringu koosseisu on kaasatud Vahetüki (72701:005:0681, suurusega 2496 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu, mis on riigi omandis maatükk ja Saue Vallavalitsus taotleb kinnistu munitsipaalomandisse. Kinnistu maasihtotstarve kavandatakse muuta sotsiaalmaaks (üldkasutatav maa 100%) ning vald kavandab tulevikus rajada üle Vahetüki kinnistu ühenduslüli-jalgtee, mis hakkab kulgema planeeringualalt kuni Päikese tänava kõnniteeni ja Jaama tänavale, et tekiks ühtne teedevõrgustik. Riigimaa taotlemine munitsipaalomandisse on põhjendatud avaliku huviga. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringualale kavandatakse uus juurdepääsutee koos kergliiklusteega, mis hakkab kulgema Katmiku ja Jaama tänavale. Planeeritava maa-ala suuruseks on  kokku ca 7,1 ha. Planeeringuala edelapoolse osa kõrghaljastuse maksimaalseks säilitamiseks on elamukruntide põhihoonete hoonestusalad kavandatud Juuliku-Tabasalu teest 100 m kaugusele. Planeeringuala kohta on koostatud (koostaja Akukon Eesti OÜ) liiklusmürast põhjustatud mürataseme hindamine, perspektiivsest liiklusmürast põhjustatud mürataseme hindamine (Juuliku-Tabasalu 2+2 maantee korral) ja helirõhutasemete mõõtmised ning tulenevalt hinnangust, tuleb rajada elamuala ja maantee vahele müratõke. Müratõkke rajamisel tuleb maksimaalselt säilitada kõrghaljastus ning müratõkke rajamisel tuleb koostada eraldi ehitusprojekt, arvestades hinnangus toodud nõuded. Detailplaneeringualal on läbi viidud puittaimestiku inventuur (koostaja AKA Natura OÜ, töö nr 52-2020). Hinnangu kokkuvõttes on märgitud, et detailplaneeringu lahendus on oma põhilahenduselt antud keskkonda sobiv. Planeeritud hoonestusalad ja nende vaheline juurdepääsutee jäävad hinnatud ala idapoolsesse piirkonda ehk väljapoole olulist läänepoolset metsaosa ning tuleb Juuliku-Tabasalu maantee servas paiknev metsavöönd maksimaalselt säilitada. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasutusalas, maakasutuse juhtotstarbega keskusemaa ja osaliselt kaitsehaljastuse maa. Keskuse maa on elamute, äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks ette nähtud maa. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
korraldus 
asukohaskeem
 

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 04.01.2023 kuni 17.01.2023 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel:  https://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt + 372 53019887 maili.metsaots@sauevald.ee