Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin.

Saue Vallavalitsus võttis oma 11.09.2019 korraldusega nr 1053 vastu ja suunas avalikustamisele Saue valla Riisipere aleviku Nissi tee 36a kinnistu detailplaneeringu.

Riisipere aleviku Nissi tee 36a (katastritunnusega 51802:003:0667, suurusega 3303 m², sihtotstarbega elamumaa 100%) kinnistu asub Saue valla Riisipere aleviku keskosas riigitee 11162 Riisipere-Nurme tee (Nissi tee) ääres väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeringualale on tagatud avalikult kasutatavalt ja Nissi teega ühendatud Kungla tänavalt. Planeeritav ala on valdavalt looduslik rohumaa, mis on hoonestamata ning millel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Nissi tee 36a elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Kummalegi moodustatavale uuele elamumaa krundile antakse ehitusõigus ühepereelamu ja seda toetavate abihoonete ehitamiseks.  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Nissi valla üldplaneeringuga, mille kohaselt asub planeeritav kinnistu väikeelamute piirkonnas

Saue Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 07.10.2019 - 20.10.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue Vallavalitsuse Riisipere halduskeskuses (Nissi tee 53c, Riisipere alevik) ning digitaalselt Saue valla veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hiljemalt 20.10.2019 postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald või e-posti aadressil info@sauevald.ee. Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).

Korraldus
Asukohaskeem