Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2007. aastast alates 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2018. aastast alates

 
Saue Vallavalitsus võttis 21.07.2021. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Jõgisoo külas Klaasi (72501:001:0190), Keila mnt 3 (72501:001:0192) ja Kanama tee L1 (72701:001:2063) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine äri,- tootmis- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on maa-alale äri- ja tootmispargi kavandamine. Kokku kavandatakse ca 12 krunti, millest 8 äri- ja tootmismaa krunti kavandatakse äri- ja tootmishoonete (kuni 3-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 18,0 m) püstitamiseks ja 4 transpordimaa krunti sõidu- ja kergliiklusteede rajamiseks. Juurdepääs lahendatakse Kanama-Jõgisoo riigitee kaudu, mööda (Kanama tee L1) juurdepääsuteed, mille kohta on juba moodustatud transpordimaa krunt. Planeeritav tee on kavandatud põhitänavaks, mille kaudu tagatakse juurdepääs ka naaberkinnistutele planeeritavate äri- ja tootmishoonetele. Ühtlasi on määratud detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Veevarustus- ja kanalisasooniga liitumiseks tuleb arendajal ehitada välja vee- ja kanalisatsioonitrassid Saue linnas paikneva eelvooluni. Kinnistud jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Kanama liiklussõlme, 1116 Kanama-Jõgisoo tee ja 11 Tallinna ringtee (Keila maantee) vahelisele maa-alale. Planeeringualast põhjasuunal paikneb Saue linna keskusala, mida eraldab Tallinna ringtee, ida-kirdesuunal külgneb äri- ja tootmismaadega, kus on kehtestatud (Jõgisoo küla Kurvi, Keila mnt 1 ja Kanama kergtee L1 kinnistute lähiala detailplaneering), millega nähakse ette kinnistute jagamist ning tootmis- ja ärihoonete püstitamist. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeringuks taotlev maa-ala on soodne asukoht kahe suurema magistraali ääres ning loob hea logistilise ühenduse ettevõtlusele. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega. Planeeritava maa-ala suuruseks kokku on ca 7,0 ha.

korraldus
asukohaskeem

 
Saue Vallavalitsus võttis 21.07.2021. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa külas Mustlepa (72701:002:0319, suurusega 37816 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Mustlepa kinnistu 6 kinnistuks, millest 3 kinnistut kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks (kinnistud suurusega alates 1,0 ha), üks transpordimaa kinnistu kavandatakse juurdepääsu tagamiseks, üks tootmismaa krunt ühise puurkaevu rajamiseks ning üks kinnistu jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega kuhu ehitusõigust ei kavandata. Tutermaa-Vanamõisa tee ja esimese planeeritava elamukrundi hoonestusala vahelisele maa-alale jäetakse ca 40 m laiune puhverala, millel paikneb kõrghaljastus. Planeeringuga on lahendatatud juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning on määrataud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritavatele elamukruntidele kavandatakse uus juurdepääsutee mahasõiduga riigi kõrvalmaanteelt koos nõutekohase ümberpööramisplatsiga, tagades ka (vajadusel) juurdepääs naaberkinnistule (Kraaviserva). Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,0 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
korraldus
asukohaskeem

 

Detailplaneeringute avalikustamine toimub 23.08.2021 kuni 05.09.2021 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel: https://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt

Maili Metsaotsalt + 372 53019887

maili.metsaots@sauevald.ee