Veemajandus

Uute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisega kaasnevad liitumisvõimalused tekitavad vallaelanikel palju küsimusi

 

1. Miks joogivee ja kanalisatsioonitrasse ehitatakse

Kõik Saue vallas käimas olevad veeprojektid toimuvad reoveekogumisaladel. Reoveekogumisala on piirkond, kus tulenevalt reostusohust on vald kohustatud rajama veevärgi ja ühiskanalisatsiooni. Saue valda hõlmavad keskkonnaministri käskkirjaga moodustatud Tallinna reoveekogumisala (Laagri alevik, Hüüru küla) ja Saue reoveekogumisala (Vanamõisa küla Suurevälja tee äärne piirkond)

Euroopa Liiduga ühinedes võttis Eesti Vabariik endale terve rea kohustusi. Üks nendest oli Euroopa Liidu joogivee direktiiviga ja asulareovee direktiiviga võetud kohustus tagada reoveekogumisaladel paiknevate asulate elanikele puhas ja kvaliteetne joogivesi ning samas garanteerida, et asulate heitvesi saaks puhastatud ning ei reostaks loodust. Selleks, et aidata nimetatud nõudeid täita, on vallal (vee-ettevõtjal) võimalik taotleda kaasrahastamist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF)

Siinkohal on oluline üle korrata, et kõik see kehtib reoveekogumisalal asuvate elamute kohta. Väljaspool reoveekogumisalasid asuvate kinnistutele liitumiste ehitamist ÜF ei rahasta sh isegi liitumispunkti (kaevu) ehitamist, kuigi trass võib kulgeda väljaspool reoveekogumisala asuva maja eest läbi. Nt palun kontrollige projekti, kas Teie maja asub reoveekogumisalal, eeskätt üksikud eraldiseisvad hooned-talud!.

Praktilisest küljest toovad uued trassid kindluse kõikidele nendele elanikele, kes täna saavad oma vee salvkaevudest või madalatest puurkaevudest. Elu näitab, et täna ei vasta enamike selliste puurkaevude vesi nõuetele (suur raua- ja mangaanisisaldus ning ka bakterioloogiline saaste) ning oma osa on ka selles, et reovee ärajuhtimine toimub kuidas juhtub (reovesi immutatakse pinnasesse, mahutid lekivad jne)

2. Kas ma pean maksma liitumistasu?

Saue Vallavalitsuse seisukoht on, et kuna projekti omafinantseeringu katab vald oma eelarvest, siis reoveekogumisaladel asuvatele kinnistutele liitumistasu esimesel aastal liitujatele ei ole. Aastat hakatakse lugema hetkest kui piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatistele on väljastatud kasutusluba. Vajadusel seda aastast tähtaega pikendatakse.

Tasuta liitumise õigus kehtib reoveekogumisalal asuvatele elamutele. Väljaspool reoveekogumisala asuvate kinnistute omanikud peavad tasuma liitumistasu, mis hõlmab torude vedamist kinnistu piirini ja liitumiskaevude ehitamist.

Liitumistasu arvestamise metoodika kehtestab vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele vee-ettevõtja.

Siinkohal tuleb rõhutada, et teatud kulud vee- ja kanalisatsioonitrassiga liitumisega tahes tahtmata kaasnevad (vt MIDA PEAN LIITUMISEKS TEGEMA)

3. Mul on oma seaduslik puurkaev ja kogumismahuti. Kas ma pean liituma?

Kui olemasolev puurkaev on rajatud õiguslikul alusel (projekti, ehitusloaga) ja reovee kogumiseks kasutatakse lekkekindlaid kogumismahuteid, siis põhimõtteliselt ei ole kohustust rajatava ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liituda.
Asjal on siiski ka teine mõõde- nagu juba varem mainitud, siis paljude madalate puurkaevude vesi ei vasta juba täna nõuetele ja seda nii Vanamõisas kui Hüürus. Selles olukorras pole oma kaevu vee tarvitamine just kõige arukam tegu. Heitvee äravedu maksab 3,5 kuni 5 eurot kuupmeeter ja selle teenuse hind klientide vähenemisega kindlasti tõuseb, kanalisatsiooni teenus on aga mugavam.

Kinnistul asuvaid puurkaeve ei pea tingimata likvideerima, vaid neid võib edaspidi kasutada kastmiseks. Kinnistuomanik peab sellisel juhul suutma (vajadusel oma kulul mõõtjaid paigaldades ja torustikku ümber ehitades) tõestada, et oma kaevust võetavat vett ei juhita kanalisatsiooni.

4. Mis tuleb (eeldatav) tariif?

Vee ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kehtestab AS KOVEK ja need kooskõlastatakse Konkurentsiametiga.

5. Kes peab maksma veemõõtja paigaldamise ja korrashoiu eest?

Võlaõigusseaduse kohaselt katab asja mõõtmise ja kaalumise kulud müüja – ehk antud juhul paigaldab ja taatleb veemõõtja AS Kovek. Küll aga on tarbija kulu mõõtja paigaldamiseks vajalikud ümberehitused juhul, kui torustiku lahendus hoones ei võimalda mõõtjat õigesti paigaldada (tuleb näiteks torustik ümber ehitada, seinu lammutada jne).

6. Kas kaevetööde käigus tagatakse ligipääs elamule?

Võimalusel tagatakse ligipääs nii autoga kui ka jalgsi elamule. Kui autoga mingil ajal ei saa elamuni, siis on see ehitaja kohustus sellest eelnevalt aegsasti teavitada ja vajadusel ka organiseerida autode parkimine piirkonnas. Kaevetöödega kaasneb ka muid ebamugavusi (tolm, liiv, muda sõiduteel, müra, pinnase ajutine ladestamine, raskeveokid jne) Kahjuks tuleb selliste ajutiste ebamugavustega leppida.

7. Kes taastab avaliku tee, (kogemata) lõhutud aia, mis juhtub kui kaevamise käigus tulevad majaseina sisse praod? Kas Eesti Energia tuleb ka kõveraid ja mädanenud  poste vahetama - kaableid vedama?

ÜF rahastab endise teekatte taastamise. St kui enne oli teel kruuskate, siis taastatakse kruuskate, kui pinnatud kate, siis taastatakse pinnatud kate jne. Saue valla arengukava näeb aastatel 2012-2014 ette kanaliseeritud tänavatel mustkatte ehitamise. Seejuures saavad esimeses järjekorras mustkatte läbivad tänavad, viimases järjekorras umbtänavad.

Vald ega AS KOVEK ei saa tagada seda, et teiste kommunikatsioonide (elekter, side jms) omanikud oma võrkusid ka samal ajal uuendaksid ja kui võrguvaldajate poolt huvi puudub, siis neid järele ootama ei hakata. Töödest on neid teavitatud.

Kui pragude teke on ehitaja süü, siis peab kahjud kõrvaldama või hüvitama ehitaja. Ehitajal on selleks ka vastutuskindlustus. Kui Teie maja asub ehitusele väga ligidal, siis tuleks koos ehituse objektijuhiga fikseerida hoone seisukord, vastasel juhul ei suuda te hiljem tõendada, et praod tekkisid ehituse ajal.

8. Veel olulist

Majaomanikud peavad arvestama, et kanalisatsioonitrassi ei tohi tulevikus juhtida sadevett, kinnistusisest drenaaži ja samuti pumbata näiteks keldrisse kogunenud liigvett. Kogu asulast kogutav heitvesi mõõdetakse asula piiril AS Tallinna Vesi poolt ning selle eest tuleb maksta.
 
MIDA PEAN LIITUMISEKS TEGEMA

Liitumise näol on tegemist on tehnosüsteemi muutmisega. Kinnistuomanik peab vastavalt Ehitusseadustikule esitama vee- ja kanalisatsiooni ümberehitamiseks Ehitusteatise. Kinnistusiseseid trasse võib ehitada ka kinnistuomanik ise, kuid soovitatav on siiski jätta töö asjatundjale.

Protsess näeb etapiti välja järgmine:
1. Kinnistu omaniku värava taha on paigaldatud vee ja kanalisatsiooni LIITUMISPUNKT ning võrgu valdaja on omanikke teavitanud liitumisvõimaluste tekkimisest*
2. Kinnistu omanik laeb endale AS-i Kovek kodulehelt http://www.kovek.ee alla tehnilised tüüptingimused. Vajadusel saab tingimused  AS-ist KOVEK kohapeal paberkujul.
AS KOVEK asub Vae 6, Laagri, Saue vald, Harjumaa 76401, Telefon:679 67 57, 56667737, E-mail: info@kovek.ee
3. Seejärel koostab kinnistu omanik ise või laseb koostada ESKIISI kavandatava trasside (ja kaevude, veemõõdusõlme) asukohaga, järgides tehnilistes tüüptingimustes toodud nõudeid.
4. Pärast eskiisi valmimist tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehituse alustamist Saue Vallavalitsusse Ehitusseadustikus sätestatud tingimustel EHITUSTEATIS. Teatise juurde tuleb lisada kooskõlastusega eskiis, kus kinnistu asendiplaanile on kantud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning tehnilised tüüptingimused, täidetuna kinnistu andmetega. Vajadusel aitab vallavalitsuse esindaja taotlust koostada. 
Saue Vallavalitsuses tegeleb selle küsimusega Arvo Brandmeister: 6541148, arvo.brandmeister@sauevald.ee
5. Vallavalitsus KOOSKÕLASTAB esitatud eskiisi AS-iga KOVEK. Vajadusel tagastatakse eskiis taotlejale paranduste tegemiseks.
6. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul teatises esitatud andmete täiendava kontrolli vajadusest võib alustada ehitust.
7. Omanik EHITAB ISE või leiab EHITAJA ning ehitab vee- ja kanalisatsioonitorustiku valmis, kuid jätab kaeviku kinni ajamata. Torustikud peavad kontrollimise hetkel olema nähtavad. Näiteks kanalisatsioonitorustikku ei ole lubatud ühendada sademeveetorusid, veetorustikus ei tohi enne mõõtjaid olla väljavõtteid Kinnistupaigaldis peab olema rajatud vastavalt tehniliste tüüptingimuste nõuetele ja ausalt.
8. Omanik teavitab AS-i KOVEK, et torud on paigaldatud, AS-i KOVEK esindaja kontrollib ehitustööd üle ja annab nõusoleku kaeviku kinniajamiseks. Tasumine kogu protseduuri eest toimub peale kinnistupaigaldise ülevaatust, kinnistuomanikule esitatakse arve punktis 2 kirjeldatud teenuste eest.
9. Omanik sõlmib AS-iga KOVEK lepingu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ja teenuse tarbimiseks. Vesi keeratakse lahti.

* Põhimõtteliselt on võimalik punktid 1-9 läbida ka enne piirkonna rajatistele kasutusloa väljastamist, kuid teenust tarbima tohib hakata alles alates kasutusloa väljastamisest.

 

 

Saue Linna territooriumil on vee-ettevõtjaks määratud AS Tallinna Vesi.

Saue Linnavolikogu 2016. aasta 25. mai otsuse kohaselt läks vee-ettevõtte tegevus Kadaka piirkonnas alates 1. septembrist 2016 OÜ Harju Infra-lt üle AS-ile Tallinna Vesi.
Tingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks leiate vee-ettevõtja kodulehtelt.

AS Tallinna Vesi