Raierahu kehtib 15. aprillist kuni 15. juulini

Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.
 
Saue Vallavalitsus võttis 8. detsembril 2021 vastu täiendatud raiemääruse, millega kehtestati raierahu 15. aprillist kuni 15. juulini. Raierahu perioodil võib vallavalitsus keelata puude raiumise kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde.
 
Raierahu on kehtestatud kõikide lindude kaitseks, mitte ainult kaitsealuste liikide hoidmiseks. 
 
Eestis pesitseb 229 linnuliiki, kellest üle saja on metsalinnud
Suurem osa Eesti metsalindudest pesitsevad nelja kuu vältel aprillist juulini. Sel perioodil võiks hoiduda metsaraietest, aias puude, põõsaste ja hekkide pügamisest. Samuti tuleks puutumata jätta oksa- ja risukuhjad, kuhu linnud võivad pesa teha.
 
Ühel hektaril metsasel alal pesitseb keskmiselt 3-4 paari linde. Loodus- ja põlismetsades aga on pesitsejaid keskmiselt 11 paari hektari kohta.
 
Vastavalt looduskaitseseadusele on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine keelatud. Lisaks on rangelt keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.
 
Raieid täielikult ära ei keelata, kuid metsastel ehitus- ja arenduskruntidel tuleb raietööd läbi viia väljaspool raierahu.
 
Erandeid tehakse haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks. Samuti ka tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ja kohest likvideerimist vajavate (avariiohtliku) puude korral.
 
Raierahu periood on suurepärane aeg asendusistutuste läbiviimiseks. Nii loote ja taastate elupaiku mitte ainult lindudele, vaid ka putukatele, seene- ja taimeliikidele.
 
Täiendatud raiemäärus on leitav Saue valla kodulehel sauevald.ee/raieloa-taotlus.
 
Birgit Panksepp
keskkonnaspetsialist